Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
TỶ LỆ NGHIỆN FACEBOOK VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ LONG KHÁNH, TỈNH ĐỒNG NAI

Trần Huỳnh Ngọc Ý*, Trương Thị Thùy Dung**, Trịnh Thị Hoàng Oanh*

TÓM TẮT :

Giới thiệu: Tại Việt Nam, có 57% dân số đang sử dụng Facebook, là một trong mười quốc gia có số người sử dụng Facebook nhiều nhất (2018). Sử dụng Facebook quá mức có thể gây tác động bất lợi đến sức khỏe.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nghiện Facebook và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học phổ thông tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang với phương pháp lấy mẫu cụm phân tầng năm 2019. Khảo sát 864 học sinh trung học phổ thông tại thành phố Long Khánh bằng bộ câu hỏi tự điền để thu thập dữ kiện. Thang đo Thai – BFAS được sử dụng để đánh giá nghiện Facebook ở học sinh trung học phổ thông với điểm cắt đoạn là 12 điểm. Mô hình hồi qui đa biến được dùng để phân tích mối liên quan giữa nghiện Facebook và các yếu tố liên quan.

Kết quả: Trong số 763 học sinh tham gia nghiên cứu, có 22,2% học sinh trung học phổ thông bị nghiện Facebook. Sau khi phân tích, nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa nghiện Facebook và thời gian trung bình /lần học sinh sử dụng Facebook ≥2 giờ (PR=2,01; KTC95% 1,35–3,01), số lượng bạn bè trên Facebook >500 (PR=2,03; KTC95% 1,37–3,01) và sự quan tâm của mẹ đối với con cái (PR=0,63; KTC95% 0,47–0,85) với p <0,001.

Kết luận: Tình trạng nghiện Facebook trở nên khá phổ biến ở học sinh THPT. Cần thiết có những chương trình can thiệp tại học đường và gia đình nhằm hạn chế việc sử dụng Facebook ở học sinh đồng thời, đặc biệt là vai trò của người mẹ trong việc quan tâm chăm sóc đến con nhiều hơn có thể là biện pháp dự phòng hữu hiệu.

Từ khóa: nghiện, nghiện Facebook, học sinh trung học phổ thông

ABSTRACT :

Tran Huynh Ngoc Y, Truong Thi Thuy Dung, Trinh Thi Hoang Oanh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 90 - 97

Backgrounds: In Vietnam, 57% of the population is using Facebook, which is one of the 10 countries with the highest number of Facebook users (2018). Excessive use of Facebook can have adverse health effects.

Objectives: Determine the prevalence of Facebook addiction and related factors in high school students in Long Khanh city, Dong Nai province in 2019.        

Methods: Cross-sectional study with stratified cluster sampling method in 2019. Survey of 864 high school students in Long Khanh City using a self-administrated questionnaire to collect data. The Thai Scale - BFAS was used to evaluate Facebook addiction in high school students with a cut-off point of 12. The multivariate regression model was used to analyze the relationship between Facebook addiction and related factors.

*Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: CN. Trần Huỳnh Ngọc Ý   ĐT: 0963151943 Email:tranhuynhngocy1997@gmail.com tranlethanhtam@yahoo.com


Results: Of the 763 students participating in the study, 22.2% of high school students were addicted to Facebook. After analysis, the study found a relationship between Facebook addiction and the average time/student using Facebook ≥2 hours (PR=2.01; KTC95% 1.35 - 3.01), the number of friends on Facebook >500 (PR=2.03; 95% CI 1.37 - 3.01) and maternal attention to children (PR=0.63; CI 95% 0.47 - 0.85) with p <0.001.

Conclusions: Facebook addiction become quite popular in high school students. It is necessary to have interventions at school and at home to limit the use of Facebook in students at the same time, especially the role of the mother in caring more about the children, which can be a preventive measure effective.

Keywords:  addiction, Facebook addiction, high school students

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF