Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
TÌNH TRẠNG KIỆT SỨC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI NĂM 2019

Nguyễn Tiến Hoàng*, Biện Huỳnh San Đan**, Phạm Văn An**, Bùi Nguyễn Thành Long***, Nguyễn Thành Luân****

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Kiệt sức chính là 1 trong những nguyên nhân chính gây ra sự mất an toàn trong môi trường y tế; là 1 trong những yếu tố có thể thay đổi để cải thiện chất lượng và điều kiện làm việc.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ kiệt sức trên đối tượng bác sĩ và điều dưỡng và các yếu tố liên quan đến an toàn người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi năm 2019.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang phân tích được thực hiện trên 99 bác sĩ và 294 điều dưỡng tại 9 khoa nội. Sử dụng bộ câu hỏi MBI để đánh giá tình trạng kiệt sức. Các câu hỏi được đánh giá trên thang đo Likert 7 điểm.

Kết quả: 16,7% điều dưỡng có thái độ tiêu cực so với bác sĩ (14,1%), 15% bác sĩ và điều dưỡng đều không cảm thấy tốt về thành tích cá nhân. Có 15% điều dưỡng cho biết họ mắc lỗi, sai sót trong quá trình làm việc tại bệnh viện, con số này ở bác sĩ là 23%.

Kết luận: Đánh giá tình trạng kiệt sức của nhân viên là hoạt động nghiên cứu cần thực hiện nhằm phát hiện sớm và có các giải pháp chủ động nhằm phòng ngừa sự cố y khoa, đảm bảo an toàn người bệnh.

Từ khóa: kiệt sức công việc, bác sĩ, điều dưỡng, an toàn người bệnh

ABSTRACT :

Nguyen Tien Hoang, Bien Huynh San Dan, Pham Van An, Bui Nguyen Thanh Long,
Nguyen Thanh Luan * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 115 - 120

Background: Scientific evidences have revealed that burnout can lead to medical errors Burnout is deemed to be a major modifiable factor in improving the working conditions.

Objectives: To determine the rate of burnout among healthcare staff and the relationship with patient safety issues at Cu Chi General Hospital in Ho Chi Minh City.

Methods: A cross-sectional study was conducted on 99 physicians and 294 nurses from 9 internal departments. Burnout was assessed by MBI with high level of reliability and validity. Each item could be answered on a 7-point Likert scale.

*Bệnh viện Quân y 175                    **Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi

***Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh   ****Khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: ThS. Nguyễn Thành Luân                 ĐT: 0938224102 Email: ntluanytcc@ump.edu.vn


Results: The result shows 16.7% high depersonalization, 15% low personal accomplishment and 15% major medical errors in the last 12 months among nurses. In addition, 14.1% of doctors reported high depersonalization, 15% low personal accomplishment and 23% major medical errors.

Conclusion: Burnout and medical errors should be taken into account and carefully researched by hospital administrators. Risk factors and appropriate solutions should be clearly defined, as to elevate general health of the medical staff and patient safety.

Keywords: burnout, nurse, physician, patient safety

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF