Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
MỨC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH TÂM LÝ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN MANG HẬU MÔN NHÂN TẠO

Thái Thanh Trúc*, Lai Phú Chi*, Vũ Thị Thu Thủy**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Hậu môn nhân tạo (HMNT) ngày càng phổ biến và là phương pháp cứu sống bệnh nhân mắc các bệnh nặng đường tiêu hóa, ví dụ ung thư. Việc mang HMNT có thể ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý. Tuy nhiên, hiện có rất ít các nghiên cứu khảo sát mức độ điều chỉnh tâm lý ở bệnh nhân mang HMNT. Nghiên cứu này nhằm khảo sát mức độ điều chỉnh tâm lý và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân mang HMNT.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 275 bệnh nhân mang HMNT tại bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM và bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi Ostomy Adjustment Inventory (OAI) đã thể hiện phù hợp ngôn ngữ và có tính tin cậy cao thông qua nghiên cứu thử.

Kết quả: Gần 2/3 số bệnh nhân là nam; tuổi trung bình là 57,3 ± 14,6 tuổi. Có 20% bệnh nhân mang HMNT vĩnh viễn và 80% mang HMNT tạm thời. Chỉ 1 / 3 số bệnh nhân tự chăm sóc HMNT. Điểm số thể hiện mức độ điều chỉnh tâm lý là 43,9 ± 6,7. Nam giới và bệnh nhân có sự hỗ trợ của người khác hoàn toàn trong chăm sóc HMNT có mức độ điều chỉnh tâm lý tốt hơn.

Kết luận: Bệnh nhân mang HMNT có khả năng điều chỉnh tâm lý ở mức trung bình. Kết quả cho thấy cần có các chương trình hỗ trợ người mang HMNT để bệnh nhân ổn định tâm lý, nâng cao sức khỏe tâm thần. Điều này có thể giúp bệnh nhân có được điều trị tốt nhất và chất lượng cuộc sống cao hơn.

Từ khóa: hậu môn nhân tạo, điều chỉnh tâm lý, yếu tố liên quan

ABSTRACT :

Thai Thanh Truc, Lai Phu Chi, Vu Thi Thu Thuy
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 121 - 127

Objectives: Ostomy has become a common technique and is a life-saving method for patients with severe colorectal diseases such as colorectal cancer. Patients with ostomy can have psychological disorders. However, study investigating psychological adjustment in this population is scarced. Our study was to estimate the level of psychological adjustment and its correlates in patients with ostomy.

Methods: A cross-sectional study was conducted in 275 patients with ostomy at University Medical Center and Cho Ray Hospital. Patients were interviewed using the Ostomy Adjustment Inventory (OAI) which had language compatible to Vietnamese and high level of reliability through our pilot study.

Results: Nearly two thirds of patients were male; average age was 57.3 ± 14.6 years old. About 20% of patients had permanent ostomy and 80% had temporary ostomy. Only one third of patients could take care of their own ostomy. The score of psychological adjustment was 43.9 ± 6.7. Male patients who had all support from others to take care of the ostomy had higher level of psychological adjustment.

*Khoa Y tế Công Cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh  **BV Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: TS. Thái Thanh Trúc                           ĐT: 0908381266 Email: thaithanhtruc@ump.edu.vn


Conclusion: Patients with ostomy had moderate level of psychological adjustment. The results indicated a need for supporting programs for patients with ostomy so that patients can have better mental health. This can help patients to have optimal treatment and quality of life.

Keywords: ostomy, psychological adjustment, related factors

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF