Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
TỶ LỆ BỆNH NHÂN ĐƯỢC TƯ VẤN NGẮN CAI THUỐC LÁ 5A TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Lê Khắc Bảo*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Bệnh nhân xem lời khuyên cai thuốc lá từ nhân viên y tế là động lực quan trọng giúp họ cai thuốc lá. Tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A được chứng minh là khả thi có hiệu quả. Tỷ lệ bệnh nhân được tư vấn cai thuốc lá 5A tại Việt Nam chưa được nghiên cứu.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bệnh nhân tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định được tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 400 bệnh nhân tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định về tỷ lệ được tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A.

Kết quả: 49,5% bệnh nhân nội trú, 58,5% bệnh nhân ngoại trú được hỏi tình trạng hút thuốc lá. 68,1% bệnh nhân nội trú 91,3% bệnh nhân ngoại trú được khuyên cai (p <0,001), 50,7% bệnh nhân nội trú58,8% bệnh nhân ngoại trú được đánh giá quyết tâm cai, 31,9% bệnh nhân nội trú 52,5% bệnh nhân ngoại trú được hỗ trợ cai (p = 0,011); 17,4% bệnh nhân nội trú và 50% bệnh nhân ngoại trú được sắp xếp cai (p <0,001).

Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân được tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định thấp hơn kỳ vọng của hướng dẫn quốc gia tư vấn cai thuốc lá. Tỷ lệ bệnh nhân nội trú được tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A thấp hơn bệnh nhân ngoại trú.

Từ khóa: tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A

ABSTRACT :

Le Khac Bao
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 128 - 132

Background: Patients consider the advice for smoking cessation from healthcare professionals as their key motivation to quit smoking. Brief consultation 5A for smoking cessation has been shown feasible and effective. The prevalence of patients receiving brief consulation 5A for smoking cessation has not been studied in Vietnam.

Objective: Determines the prevalence of patients at Nhan Dan Gia Dinh receiving brief consultation 5A for smoking cessation.

Methods: Cross-sectional study at Nhan Dan Gia Dinh hospital on 400 patients about their prevalence receiving brief consultation 5A for smoking cessation.

Results: The prevalence of inpatients whom are asked about smoking status by physicians is 49.5% vs 58.5% in outpatients (p=0.071). The prevalence of inpatients whom are advised to quit smoking by physicians is 68.1% vs 91.3% in outpatients (p <0.001); whom are assessed about their willingness to quit smoking is 50.7% vs 58.8% in outpatients (p=0.326); whom are assisted to quit smoking is 31.9% vs 52.5% in outpatients (p=0.011); whom are arranged to quit smoking is 17.4% vs 50% in outpatients (p <0.001).

*Bộ môn Nội – Đại học Y Dược TP. HCMinh

Tác giả liên lạc: TS.BS. Lê Khắc Bảo              ĐT: 0908888702                 Email: lekhacbao@ump.edu.vn


Conclusion: The prevalence of patients receiving brief consulation 5A for smoking cessation at Nhan Dan Gia Dinh hospital is lower than expected by Vietnam National guidelines on smoking cessation. The prevalence of inpatients receiving 5A brief consultation to quit smoking is lower than that of outpatients.

Key words: 5A brief consultation to quit smoking

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF