Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
TỶ LỆ NHÂN VIÊN Y TẾ THỰC HIỆN TƯ VẤN NGẮN CAI THUỐC LÁ 5A TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Lê Khắc Bảo*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhân viên y tế giữ vai trò then chốt giảm nhẹ gánh nặng hút thuốc lá. Tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A được chứng minh là khả thi có hiệu quả. Tỷ lệ nhân viên y tế tham gia tư vấn cai thuốc lá 5A tại Việt Nam chưa từng được nghiên cứu.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhân viên y tế thực hiện tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A cho bệnh nhân tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 324 nhân viên y tế tại các khoa lâm sàng khảo sát tỷ lệ nhân viên y tế tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định tư vấn cai thuốc lá 5A.

Kết quả: 70,7% nhân viên y tế thường xuyên hoặc rất thường xuyên hỏi tình trạng hút thuốc lá của bệnh nhân, 75% khuyên cai thuốc lá, 52,5% đánh giá ý muốn cai thuốc lá, 43,9% hỗ trợ cai thuốc lá và 51,2% giới thiệu đi tư vấn cai thuốc lá.

Kết luận: Tỷ lệ nhân viên y tế tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A thấp hơn yêu cầu của hướng dẫn quốc gia tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá. Cần tiến hành nghiên cứu định tính khảo sát rào cản nhận thức, thái độ, hành vi của họ đối với vấn đề tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A.

Từ khóa: tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A

ABSTRACT :

Le Khac Bao * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 133 - 137

Background: Health officials play key roles to alleviate tobacco smoking burden. Brief consultation 5A has been shown feasible and effective. The prevalence of health officials giving brief consultation 5A for smoking cessation has not been studied in Vietnam.

Objective: Determines the prevalence of health professionals at Nhan Dan Gia Dinh giving 5A brief consultation to quit smoking.

Methods: Cross-sectional study at Nhan Dan Gia Dinh hospital on 324 health professionals about their prevalence to give brief consultation 5A for smoking cessation.

Results: 70.7% of health professionals frequently or very frequently ask their patients’ smoking status, 75% advise their patients to quit smoking, 52.5% assess patients’ willingness to quit smoking, 43.9% assisst their patients to quit smoking, and 51.2% arrange smoking cessation for their patients. 

Conclusion: The prevalence of health professionals at Nhan Dan Gia Dinh hospital giving brief consultation 5A for smoking cessation is lower than expected by the Vietnamese National guideline on smoking cessation. It is recommended that we conduct another qualitative study to explore the barriers in knowledge, attitude, and skills of health professionals on brief consultation 5A for smoking cessation.

Key words: brief consultation 5A for smoking cessation

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF