Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
ĐỘ TIN CẬY VÀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NGHIỆN FACEBOOK CỦA ĐẠI HỌC BERGEN PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT (VIET-BFAS)

Lê Thiên Chương*, Đỗ Đức Minh**, Mai Phương Thảo***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Facebook đã trở thành mạng xã hội hàng đầu trên thế giới kể từ khi thành lập đế nay với hàng tỷ người dùng đến từ khắp nơi trên thế giới. Với nhiều thuận lợi đem đến cho người sử dng như tăng sự kết nối, liên lạc hay lưu giữ kỉ niệm, tuy nhiên ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy Facebook cũng gây những ảnh hưởng xấu nhất định đối với người dùng. Tại Việt Nam vẫn chưa có một công cụ đo lường tình trạng nghiện Facebook bằng tiếng Việt cụ thể. Nghiên cứu này đánh giá độ tin cậy và tính giá trị của thang điểm đánh giá tình trạng nghiện Facebook của Đại học Bergen phiên bản tiếng Việt (Viet – BFAS).

Đối tượng - Phương pháp: Thang điểm đánh giá tình trạng nghiện Facebook của đại học Bergen (BFAS) được chấp thuận cho dịch thuật sang tiếng Việt và sử dụng trong nghiên cứu. Tính giá trị nội dung và khả dụng của bộ Viet – BFAS được đồng thuận bởi nhóm dịch thuật và tác giả của bộ BFAS gốc. Bộ Viet – BFAS được đánh giá độ tin cậy và tính giá trị trên 380 đối tượng là sinh viên khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, có 29 đối tượng thực hiện lại bộ Viet – BFAS lần 2 nhằm đánh giá độ tin cậy đo – đo lại. Các kết quả được dùng để đánh giá độ tin cậy bằng tính nhất quán nội tại, độ tin cậy đo – đo lại và tính đồng nhất, và tính giá trị bằng tính giá trị cấu trúc thông qua phương pháp phân tích yếu tố khẳng định.

Kết quả: Bộ Viet – BFAS gồm 6 yếu tố, được tính điểm từ 1 đến 5. Điểm cắt của bộ Viet – BFAS là đối tượng có tình trạng nghiện Facebook khi có tối thiểu 4 trên 6 câu trả lời có điểm số từ 3 điểm trở lên. Hệ số Cronbach’s alpha là 0,86, độ tin cậy đo – đo lại là 0,56 và các trọng số yếu tố đều lớn hơn 0,50. Phân tích yếu tố khẳng định cho thấy bộ Viet – BFAS có tính giá trị hội tụ và tính giá trị phân biệt.

Kết luận: Bộ Viet – BFAS phù hợp cho việc đánh giá tình trạng nghiện Facebook với độ tin cậy và tính giá trị ở mức tốt. Cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định độ nhạy và độ chuyên biệt của bộ Viet – BFAS trong xác định tình trạng nghiện Facebook.

Từ khóa: độ tin cậy, tính giá trị, thang điểm đánh giá tình trạng nghiện Facebook, BFAS, Viet – BFAS

ABSTRACT :

Le Thien Chuong, Do Duc Minh, Mai Phuong Thao
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 138 - 144

 


Background: Facebook has risen to become the largest social network in the world since its establishment, with billions of users world-wide. Despite the advantages that Facebook has brought to its users, such as the connection, communication or strorage of memories, many studies have proved some certain disvantages to the users. In Vietnam, there was no probable instrument to measure the Facebook addiction in Vietnamese. This work aims to evaluate the psychometric properties, including the reliability and validity of the Vietnamese Bergen Facebook Addiction Scale (Viet – BFAS).

Methods: The Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS) was approved to be translated into Vietnamese and used in this research. The content validity and availability of Viet – BFAS was confirmed by the author of the original BFAS and the translators. The Viet – BFAS was evaluated for psychometric properties on 380 medical students from Faculty of Medicine of University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city. In which, there are 29 subjects who take the Viet – BFAS for the second time to evaluate the test – retest reliability. The results of the tests was used to evaluate the reliability – through the internal consistency, the test – retest reliability and the unidimensionality – and the validity – through the construct validity by Confirmatory Factor Analysis – of the Viet – BFAS.

Results: The Viet – BFAS includes 6 factors, each factor is scaled from 1 to 5. The cutoff scores for a categorization of problems with Facebook addiction in this research followed the polythetic scoring scheme. For reability, The Cronbach’s alpha was 0.86, the test – retest reliabiltiy is 0.56 and all factor loadings were greater than 0.50. For validity, the Confirmatory Factor Analysis showed that the Viet – BFAS has both convergent validity and divergent validity.

Conclusion: The Vietnamese Bergen Facebook Addiction Scale has good reliabilty and validity for measuring the Facebook Addiction. There should be more research to determine the sensitivity and specificity of the Viet – BFAS in diagnosing Facebook Addiction.

Keywords: reliability, validity, Facebook addiction scale, BFAS, Viet – BFAS

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF