Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
TÌNH HÌNH SỨC KHỎE Ở NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI TỈNH TRÀ VINH

Phạm Thị Phước*, Lê Thị Diễm Trinh*, Lê Văn Tâm*, Nguyễn Thanh Bình*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu xác định tỷ lệ ba bệnh thường gặp nhất ở 360 người lao động tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh năm 2018 và một số yếu tố liên quan đến các nhóm bệnh thường gặp.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả.

Kết quả: Tỷ lệ mắc bệnh viêm họng - Amiđan chiếm 28,3%, viêm dạ dày và tá tràng là 11,9%, tăng huyết áp là 10,0%. Kết quả nghiên cứu tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa bệnh hệ tim mạch với nhóm tuổi, tiền sử gia đình, yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động của họ.

Kết luận: Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa bệnh hệ hô hấp với tiền sử gia đình, yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động của họ. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa bệnh hệ tiêu hóa với tiền sử gia đình, yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động của họ.

Từ khóa: tình hình sức khỏe, người lao động, ngành nhiệt điện

ABSTRACT :

Pham Thi Phuoc, Le Thi Diem Trinh, Le Van Tam, Nguyen Thanh Binh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 145 -
150

Objectives: Study to determine the three most common diseases in 360 workers in Duyen Hai thermal power plant in Tra Vinh province in 2018 and some factors related to common diseases.

Methods: Cross-sectional descriptive.

Results: The incidence of sore throat – tonsil accounted for 28.3%, gartritis -  duodenum inflammation was 11.9%, blood pressure was 10.0%. The study results found a statistically significant relationship between cardiovarcular disease and age group, family history, risk factor in their working environment.

Conclusions: There is a statistically significant association between respiratory disease and family history, risk factor in their working environment. There is a statistically significant association between gastrointestinal disease and family history, risk factor in their working environment.

Key words: health situation, workers, thermal power industry

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF