Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
TỈ LỆ SA SÚT TRÍ TUỆ VÀ NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ THẠNH PHÚ, HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2019

Sơn Thị Hằng*, Lê Thị Diễm Trinh*, Lê Văn Tâm*, Nguyễn Thanh Bình*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: nhằm đánh giá, sàng lọc các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến tỉ lệ sa sút trí tuệ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở người cao tuổi tại cộng đồng.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cứu cắt ngang được tiến hành chọn ngẫu nhiên trên 354 đối tượng người cao tuổi đang sinh sống tại 3 ấp của xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng năm 2019 tham gia phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi soạn sẵn và đánh giá tình trạng sa sút trí tuệ bằng trắc nghiệm đánh giá nhận thức GPCOG.

Kết quả: Cho thấy người cao tuổi có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ ngoài cộng đồng tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng là 37%, trong đó những người tuổi càng cao thì càng gia tăng nguy cơ mắc sa sút trí tuệ, những người có trình độ học vấn thấp có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ cao hơn những người có trình độ học vấn cao. Tỉ lệ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở người cao tuổi tại địa điểm này là 82,5% trong đó, những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe có tỉ lệ sa sút trí tuệ là 36,3%.

Conclusions: Việc nâng cao trình độ học vấn sẽ góp phần cải thiện được tình trạng sa sút trí tuệ trong tương lai, cơ sở y tế cần truyền thông giáo dục sức khỏe cho đối tượng người cao tuổi. Trắc nghiệm GPCOG có thể sử dụng để sàng lọc tình trạng sa sút trí tuệ tại cộng đồng.

Từ khóa: sa sút trí tuệ, người cao tuổi

ABSTRACT :

Son Thi Hang, Le Thi Diem Trinh, Le Van Tam, Nguyen Thanh Binh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 151 -
154

Objective: To evaluate, screen the risk factorsaffect the rate of dementia and health care needs for amon the elderly in the community.

Methods: A cross-sectional study was conducted randomly on 354 the elderly living in 3 hamlets of Thanh Phu commune, My Xuyen district, Soc Trang province in 2019 they had participated in directly interviews by questionnaires and assess the dementia status by assessing CPCOG awareness.

Results: As the result, the risks of dementia in the elderly in the community of Thanh Phu commune, My Xuyen district, Soc Trang province is 37%. In particular, the higher the ages are, the higher the risk of dementia is, people with low levels of education have higher risk of dementia than those with high levels of education. The proportion of health care needs in the elderly in this location is 82.5%, to those with dementia health care needs are 36.3%.

*Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: BS. Sơn Thị Hằng                                                 Email: sonhang32@gmail.com


Conclusions: Improving education will contribute to improving the status of dementia in the future, medical centers need to transmit health education programmes for the elderly. GPCOG tests can be used to screen for dementia in the community.

Keywords: dementia, elderly

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF