Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
NHỮNG THÁCH THỨC MÀ SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG GẶP PHẢI TẠI MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP LÂM SÀNG

Trần Thị Huyền*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các vấn đề /thách thức mà sinh viên điều dưỡng của Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) ghi nhận phải đối mặt trong môi trường học tập lâm sàng (MTHTLS). Những yếu tố này có thể là rào cản hoặc động lực cho việc học tập lâm sàng của sinh viên.

Phương pháp: Một thiết kế cắt ngang mô tả đã được sử dụng để khảo sát 69 sinh viên Cử nhân Điều dưỡng năm ba của HIU (58 nữ và 11 nam).

Kết quả: Điểm trung bình thang đo V-CLEI của mẫu nghiên cứu là 145±11.02, với điểm số thấp nhất là 123 và điểm số cao nhất là 177. Một số thách thức trong MTHTLS đối với sinh viên điều dưỡng liên quan đến mối quan hệ giữa các cá nhân với các bên liên quan. Sinh viên điều dưỡng không thực sự nhận thức được vai trò của họ trong các buổi thực hành lâm sàng cũng trở thành một trong những rào cản. Tuy nhiên, một sự đánh giá cao đối với các giảng viên có thể được coi là một động lực thúc đẩy quá trình học tập lâm sàng.

Kết luận: Kết quả của nghiên cứu đã cung cấp một số thông tin ban đầu về những thách thức cũng như động lực dành cho sinh viên điều dưỡng tại MTHTLS, từ đó đưa ra hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục thực hành điều dưỡng.

Từ khóa: thách thức, sinh viên điều dưỡng, môi trường học tập lâm sàng

ABSTRACT :

Tran Thi Huyen
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 155 -
159

Objective: The study aimed to survey the problems/challenges nursing students of Hong Bang International University (HIU) reported facing in the clinical learning environment (CLE). These factors might be barriers or motivations for students clinical learning.

Method: A descriptive cross-sectional design was used to survey 69 third-year nursing students (58 females and 11 males) of the Bachelor of Nursing Program from Nursing Faculty, HIU.

Results: The mean of V-CLEI in this study is 145 ± 11.02, with the lowest score being 123 and the highest recorded score being 177. Some challenges in the CLE for nursing students related to interpersonal relationships often with stakeholders or other health workers. Nursing students are not really aware of their role in clinical practice sessions, which could also become one of the barriers. However, a high appreciation for clinical instructors can be seen as a motivation to push the clinical learning process.

Conclusion: These results of the study provide some initial information about the challenges and motivations for nursing students in the CLE. This helps the researcher give appropriate directions to improve the quality of nursing practice education.

*Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Tác giả liên lạc: ThS. Trần Thị Huyền          ĐT: 035.820.1099               Email: tranhuyen9090@gmail.com


Keywords: challenges, nursing students, clinical learning environment

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF