Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
STRESS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI TỈNH TRÀ VINH

Nguyễn Thị Nga*, Lê Thị Diễm Trinh*, Lê Văn Tâm*, Nguyễn Thanh Bình*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Đặc thù công việc ngành nhiệt điện có thể là yếu tố gây ra stress cho công nhân.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ stress và một số yếu tố liên quan đến stress ở công nhân nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh năm 2019.

Phương pháp: Cắt ngang mô tả.

Kết quả: Tỷ lệ stress chung của công nhân nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh là 8,3%. Tỷ lệ stress ở nam công nhân là 9,0%; ở nữ công nhân là 2,6%.

Kết luận: Cảm nhận khó chịu với tiếng ồn ở môi trường lao động là yếu tố liên quan đến stress của công nhân.

Từ khóa: stress, công nhân, nhiệt điện, SRQ20, Trà Vinh

ABSTRACT :

Nguyen Thi Nga, Le Thi Diem Trinh, Le Van Tam, Nguyen Thanh Binh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 160 -
166

Background: The specific job of thermal power industry maybe risk factor of the stress.

Objective: Determining the stress rate and some stress related factors in workers at Duyen Hai Thermal Power Plant in Tra Vinh province in 2019.

Methods: Cross-sectional descriptive.

Results: The general stress rate of workers in Duyen Hai Thermal Power Plant in Tra Vinh Province is 8.3%. The stress rate in male workers is 9.0%; in female workers is 2.6%.

Conclusions: Feeling uncomfortable with noise in the working environment is a factor related to stress of workers.

Keywords: stress, workers, thermal power, SRQ20, Tra Vinh

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF