Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
BIỂU HIỆN RỐI LOẠN LO ÂU VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CÁC HÀNH VI SỨC KHỎE CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Thị Mỹ Anh*, Bùi Thị Hạnh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Lo âu là hiện tượng tự nhiên, hết sức bình thường của con người khi gặp khó khăn. Nhưng khi các biểu hiện lo âu ở mức độ rất nặng và thường xuyên thì có thể đó là lo âu bệnh lý. Những người có triệu chứng rối loạn lo âu đã được tìm thấy có nguy cơ cao mắc các bệnh mạch vành, các vấn đề về tiêu hóa, chứng đau nửa đầu và tuyến giáp. Học sinh là đối tượng dễ bị rối loạn lo âu bởi các nguyên nhân như áp lực học tập, hay các mâu thuẫn với bạn bè hoặc cha mẹ. Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu tại Đà Nẵng.

Mục tiêu: (1). Xác định tỷ lệ các đặc điểm lo âu của học sinh. (2). Mối tương quan giữa lo âu với các hành vi sức khỏe của học sinh.

Đối tượng và phương pháp: điều tra cắt ngang trên 457 học sinh trung học phổ thông công lập tại thành phố Đà Năng.

Kết quả: 53,4% học sinh có rối loạn lo âu. Trong đó, tỷ lệ học sinh có lo âu nặng và rất nặng là 13,1% và 7,9%. Đặc điểm lo lắng nhưng dịu lại khi việc qua đi và lo lắng khi gặp tình huống hoảng sợ có tỷ lệ cao. Có mối tương giữa lo âu với các hành vi sử dụng thuốc lá và bia rượu của học sinh.

Kết luận: Học sinh có rối loạn lo âu cần được quan tâm và can thiệp sớm bằng các chương trình giáo dục phù hợp để nâng cao nhận thức của các em và giảm các hành vi tiêu cực như mâu thuẫn với bạn bè hoặc sử dụng các chất kích thích.

Từ khóa: rối loạn lo âu, chất kích thích

ABSTRACT :

Nguyen Thi My Anh, Bui Thi Hanh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 167 - 173

Background: Anxiety is a natural and normal problem of everyone when they have troubles. However, when frequency of expression is too heavy and regularly, It become pathological. People who have symptoms of anxiety disorders, they often have at high risk for coronary artery disease, digestive problems, migraine diease and thyroid diseases. Students are particularly vulnerable to anxiety disorders. There are many factors leader anxiety disorders for example; study pressure, conflicts with friends or parents. Therefore, we conducted the study in Da Nang.

Objectives: (1) Determine the rate of anxiety characteristics. (2) The correlation between anxiety disorders and health behaviors of students.

Methods: Cross-sectional study and using DASS 42 scale on 457 students.

*Trường đại Học kỹ Thuật Y – Dược Đà Nẵng

Tác giả liên lạc: BS. Nguyễn Thị Mỹ Anh                                                    Email: nephuong2007@gmail.com


Results: Anxiety is 53.4% including heavy and very heavy level is 13.1% và 7.9%. Symptoms anxiety but subside when the problem is over and anxiety when facing a panic situation with a high rate. There correlation between anxiety disorders and health behaviors as used alcohol, smoke.

Conclusion: Students with anxiety disorders need attention and early intervention with appropriate educational programs to raise their awareness and reduce negative behaviors such as conflict with friends or use of drugs.

Keywords: anxiety disorders, drugs

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF