Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 5
VI MÔI TRƯỜNG TỦY XƯƠNG: THÀNH PHẦN, CẤU TRÚC, VÀ CHỨC NĂNG

Cao Sỹ Luân*, Cao Văn Động*, Nguyễn Phương Liên*, Phan Thị Xinh*

TÓM TẮT :


ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF