Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 3
KHẢO SÁT THỂ TÍCH DỊCH DẠ DÀY BẰNG SIÊU ÂM Ở BỆNH NHI SAU UỐNG DUNG DỊCH MALTODEXTRIN 12,5% 2 GIỜ TRƯỚC GÂY MÊ

Tạ Thị Thuý Hằng1, Lê Cẩm Thạch2, Lâm Kiến Thành1, Nguyễn Thị Quý3

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phác đồ nhịn chu phẫu khuyến cáo uống dung dịch đường 2 giờ trước gây mê phẫu thuật. Nhưng uống dung dịch đường 2 giờ trước gây mê có tăng thể tích dịch dạ dày không. Chúng tôi so sánh thể tích dịch dạ dày bệnh nhi bằng siêu âm trước và sau uống dung dịch đường.

Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu thể tích dịch dạ dày trên cân nặng bằng siêu âm thông qua diện tích mặt phẳng cắt ngang hang vị vào 2 thời điểm nhịn trên 8 giờ và sau uống dung dịch maltodextrin 12,5% 2 giờ (thể tích 10ml/kg tối đa 200 ml) ở bệnh nhi 3 đến 16 tuổi cần gây mê tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019. Tỷ lệ thể tích dịch dạ dày trên 1,5 ml/kg cũng được ghi nhận.

Kết quả: Trong 88 trường hợp, thể tích dịch dạ dày trên cân nặng sau uống dung dịch maltodextrin 12,5% 2 giờ là 0,6 ± 0,2 ml/kg, giảm hơn khi nhịn trên 8 giờ là 0,7 ± 0,2 ml/kg (p <0,001, chênh lệch trung bình 0,06 ml/kg; khoảng tin cậy 95% 0,03 – 0,1 ml/kg). Tỷ lệ bệnh nhi có thể tích dịch dạ dày trên 1,5 ml/kg là 0%.

Kết luận: Uống dung dịch maltodextrin 12,5% trước gây mê 2 giờ không tăng mà còn giảm thể tích dịch dạ dày.

Từ khoá: diện tích mặt phẳng cắt ngang hang vị, nhịn chu phẫu, dung dịch maltodextrin, thể tích dịch dạ dày, thể tích dịch dạ dày trên cân nặng, siêu âm

ABSTRACT :

Ta Thi Thuy Hang, Le Cam Thach, Lam Kien Thanh, Nguyen Thi Quy
*
Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 24 - No. 3 - 2020: 136 - 143

Background: Perioperative fasting guidelines recommend oral carbohydrates 2 hours before procedures requiring anesthesia. Intaking carbohydrates 2 hours prior to anesthesia caused an increase in gastric volume remains unclear. We aimed to compare gastric volume in children using ultrasound before and after drinking carbohydrate fluids.

1Khoa Gây Mê Hồi Sức, BV Nhi đồng Thành phố, Tp. Hồ Chí Minh

2Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, BV Nhi đồng Thành phố, Tp. Hồ Chí Minh

3Khoa Gây Mê Hồi Sức Viện Tim, Tp. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: BSCKII. Tạ Thị Thúy Hằng               ĐT: 0938317369 Email: bsthuyhang.bvndtp@gmail.com

 


Method: Children ages from 3 to 16 years old who required anesthesia interventions were selected in this clinical trial research. The ratio of gastric volume and weight is measured by cross-sectional area of the antrum on gastric ultrasound at 8 hours after fasting and 2 hours after intaking maltodextrin 12.5% with dose 10 ml/kg( maximum 200 ml). The study were conducted in Ho Chi Minh city Childrens Hospital, in September 2018 to May 2019. The ratio of residual gastric volume and weight greater than 1.5 ml/kg was also recorded.

Results: The ratio of gastric volume and weight of all 88 patients at 2 hours after intaking maltodextrin 12.5% is 0.6 ± 0.2 ml/kg, lower than after 8 hours of fasting by 0.7 ± 0.2 ml/kg (p <0.001, mean difference 0.06 ml/kg, 95% confidence interval 0.03 – 0.1 ml/kg). No children had the ratio of residual gastric volume and weight greater than 1.5 ml/kg.

Conclusions: Administration of maltodextrin 12.5% 2 hours prior anaesthesia does not cause an increase in gastric volume, even reduces gastric volume lower than volume at 8 hours after fasting.

Keywords: cross-sectional area of the antrum, CSA, fasting, maltodextrin, gastric volume, gastric volume per body weight, maltodextrin, ultrasound

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF