Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 3
HIỆU QUẢ GIẢI ROCURONIUM CỦA SUGAMMADEX TRÊN BỆNH NHÂN LỚN TUỔI

Hồ An Toàn1, Nguyễn Thị Quý2

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tỉ lệ giãn cơ tồn dư vẫn là một vấn đề đáng lo ngại ở những bệnh nhân được phẫu thuật dưới gây mê toàn diện có sử dụng thuốc giãn cơ. Tỉ lệ này cao ở bệnh nhân lớn tuổi, do vậy chúng tôi muốn đánh giá hiệu quả của sugammadex trên những bệnh nhân lớn tuổi.

Mục tiêu: Xác định thời gian trung bình hồi phục hoàn toàn chức năng thần kinh cơ (thời gian tỷ số kích thích chuỗi 4 (TOFR) ≥0,9) sau tiêm sugammadex ở bệnh nhân lớn tuổi khi kết thúc phẫu thuật.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả tiến cứu được thực hiện trên 70 bệnh nhân ≥65 tuổi được phẫu thuật bất kì dưới gây tê toàn diện có sử dụng thuốc giãn cơ từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2019.

Kết quả: Thời gian trung bình hồi phục hoàn toàn chức năng thần kinh cơ sau giải là 3,91 (0,91) phút. Có sự khác biệt về thời gian trung bình hồi phục hoàn toàn chức năng thần kinh cơ sau giải giữa nhóm <75 tuổi và nhóm ≥75 tuổi, với p <0,05. Phân tích hồi qui tuyến tính đơn biến: thời gian gây mê, thời gian phẫu thuật, tổng liều rocuronium, tổng liều fentanyl, thời gian từ lúc tiêm liều cuối rocuroium đến khi giải, nhiệt độ cuối mổ: thấy không liên quan đến thời gian hồi phục hoàn toàn chức năng thần kinh cơ sau giải sugammadex với p >0,05.

Kết luận: Thời gian trung bình hồi phục hoàn toàn chức năng thần kinh cơ là 3,91 ± 0,91 phút. Có sự khác biệt thời gian hồi phục giãn cơ giữa 2 nhóm <75 tuổi và nhóm ≥75 tuổi.

Từ khóa: giãn cơ, chức năng thần kinh cơ

ABSTRACT :

Ho An Toan, Nguyen Thi Quy
*
Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 24 - No. 3 - 2020: 144 - 149

Background: The incidence of residual neuromuscular block remains a concern in patients undergoing general anesthesia using muscle relaxants. This incidence is high in elderly patients. Therefore, we want to evaluate the efficacy of sugammadex in elderly patients.

Objectives: to determine the average time of full recovery of neuromuscular function (time of chain stimulation ratio 4 (TOFR) ≥0.9) after sugammadex injection in elderly patients at the end of surgery.

Methods: A cross-sectional, descriptive study was performed on 70 patients ≥65 years of age who underwent any surgery under a general anesthetic using muscle relaxants.

1Bệnh Viện FV Hospital                  2Khoa Gây mê Hồi sức – Viện Tim

Tác giả liên lạc: BS. Hồ An Toàn    ĐT: 0983056096                 Email: antoanho@gmail.com

 

 


Results: The median time for full recovery of neuromuscular function after resolution was 3.91 (0.91) minutes. There was a difference in the average time of full recovery of neuromuscular function after resolution between the age group <75 years and the group ≥75 years old, with p <0.05. Multivariate linear regression analysis: anesthesia time, surgery time, total dose rocuronium, total fentanyl dose, time between last injection of rocuroium and resolution, the postoperative temperature: found not related to the time of full recovery of neuromuscular function after sugammadex with p >0.05. Similar to BMI, ASA and sugammadex dose did not affect the recovery time of muscle relaxation

Conclusion: The median time for full recovery of neuromuscular function was 3.91 ± 0.91 minutes. There is a difference in recovery time between 2 groups <75 years old and ≥75 years old. Therefore, it is advisable to use sugammadex to relax muscles in the elderly, because the recovery time is fast and safe.

Keywords: muscle relaxants, neuromuscular function

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF