Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 3
VAI TRÒ CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN SƯỞI ẤM CHỦ ĐỘNG ĐỂ PHÒNG NGỪA HẠ THÂN NHIỆT TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG KÉO DÀI

Nguyễn Đức Nam1, Phan Tôn Ngọc Vũ1

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hạ thân nhiệt chu phẫu (thân nhiệt trung tâm dưới 36oC) rất thường gặp, liên quan đến nhiều kết cục bất lợi. Các phương tiện sưởi ấm chủ động được sử dụng trong mổ nhằm hạn chế tỷ lệ, mức độ và các biến chứng sớm của hạ thân nhiệt trên đối tượng bệnh nhân nguy cơ cao như phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ, mức độ, các hậu quả sớm và các yếu tố nguy cơ của hạ thân nhiệt trên bệnh nhân phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả tiến cứu được thực hiện trên 100 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài. Tất cả bệnh nhân được sưởi ấm bằng máy thổi hơi ấm và máy ủ ấm dịch truyền. Các thông số để đánh giá yếu tố độc lập và hậu quả sớm của hạ thân nhiệt được ghi nhận và phân tích.

Kết quả: Tỷ lệ hạ thân nhiệt chu phẫu là 62%, trong đó mức độ nhẹ, trung bình và nặng lần lượt là 95,1%, 4,9% và 0%. Thời gian trung bình để hồi phục thân nhiệt bình thường là 33,5 ± 10,2 phút và tốc độ hồi phục thân nhiệt là 0,32oC/30 phút. Không ghi nhận trường hợp nào lạnh run mức độ 2,3.

Kết luận: Tỷ lệ hạ thân nhiệt chu phẫu của phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài có sử dụng phương tiện sưởi ấm chủ động trong mổ là 62%, nhưng giảm tỷ lệ hạ thân nhiệt mức độ trung bình (4,9%) và mức độ nặng (0%) so với nghiên cứu gần đây. Thời gian hồi phục thân nhiệt về bình thường ở phòng hồi tỉnh là 33,5 ± 10,2 phút.

Từ khóa: hạ thân nhiệt chu phẫu

ABSTRACT :

Nguyen Duc Nam, Phan Ton Ngoc Vu
*
Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 24 - No. 3 - 2020: 150 - 156

Background: Inadvertent perioperative hypothermia (core temperature <36˚C) was associated with multiple adverse outcomes. Active warming systems were used during surgery to reduce the incidence, the level and early complications of hypothermia in high-risk patients such as prolonged abdominal laparoscopic surgery.

Objectives: To evaluate the incidence, the level, the early complications and the risk factors of hypothermia in patients undergoing prolonged abdominal laparoscopic surgery.

Methods: A prospective cross-sectional study of 100 patients undergoing prolonged abdominal laparoscopic surgery was performed. Core temperature was measured every 30 minutes by using distal esophageal thermometer during surgery. All patients were warmed actively by using forced-air and intravenous fluid warming device. Parameters determining independent factors and the early consequences of hypothermia were recorded to analyse.

1Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: BS. Nguyễn Đức Nam         ĐT: 093 777 2400               Email: dnam11.dr@gmail.com

 


Results: The incidence of hypothermia was 62 %, in which, mild, moderate and severe-hypothermia was 95.1%, 4.9% and 0%, respectively. The average time of normal core temperature recovery was 33.5 ± 10.2 min and the rate was 0.32oC/30 min. No case of shivering at level 2, 3 was recorded.

Conclusion: The incidence of hypothermia during prolonged abdominal laparoscopic surgery with using active warming devices was 62%. In comparision with recent studies, there was a reduction in the incidence of moderate hypothermia (4.9%) and severity (0%). The time of normal core temperature recovery was 33.5 ± 10.2 min.

Keywords: inadvertent perioperative hypothermia

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF