Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 3
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA DEXAMETHASONE TĨNH MẠCH KẾT HỢP VỚI TÊ THẦN KINH ĐÙI TRONG PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC

Trần Chí Hiếu1, Phan Tôn Ngọc Vũ2, Nguyễn Thị Ngọc Đào3, Huỳnh Hữu Hiệu2

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Gây tê thần kinh đùi liều đơn dưới hướng dẫn của siêu âm giúp giảm đau tốt sau phẫu thuật vùng gối, nhưng thời gian tác dụng giảm đau còn hạn chế. Glucocorticoid toàn thân cũng cải thiện giảm đau sau mổ. Một số nghiên cứu đã chứng minh dexamethasone tiêm tĩnh mạch kết hợp gây tê thần kinh ngoại vi giúp tăng hiệu quả giảm đau sau mổ. Giả thuyết của chúng tôi là dexamethasone tiêm tĩnh mạch sẽ kéo dài thời gian giảm đau sau mổ so với nhóm chứng.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả giảm đau sau gây tê và tính an toàn của phối hợp ropivacaine 0,2% kết hợp dexamethasone tiêm tĩnh mạch trong gây tê thần kinh đùi dưới hướng dẫn của siêu âm.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi thc hin nghiên cu lâm sàng tiến cu, ngu nhiên có nhóm chng, mù đơn. Thc hin gim đau sau m vi gây tê thn kinh đùi dưới hướng dn ca siêu âm cho 70 bnh nhân tri qua phu thut tái to dây chng chéo trước ti khoa phu thut gây mê hi sc bnh vin Đại hc Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong thi gian t tháng 1/12/2018 đến tháng 31/5/2019, chia làm hai nhóm: nhóm chng R nhn 20 ml ropivacaine 0,2%, nhóm D nhn 20ml ropivacaine 0,2% kèm 8mg/2ml dexamethasone tiêm tĩnh mch sau gây tê. C hai nhóm đu được gây tê ty sng vi 10 mg bupivacain 0,5% và 25mcg fentanyl đ phu thut. Biến s thu thp là thi gian gim đau sau gây tê, đim đau VAS ti các thi đim theo dõi sau m, tng lượng morphine s dng trong 48 gi.

Kết quả: Thời gian giảm đau trung bình của nhóm D =1135 (1100 – 1195) phút  kéo dài hơn nhóm chứng R =915 ( 877,5 – 945)  phút, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p <0,0001. Lượng morphine tiêu thụ, điểm đau VAS của nhóm D thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng .

Kết luận: Gây tê thần kinh đùi dưới hướng dẫn siêu âm bằng ropivacaine 0,2% kết hợp với dexamethasone 8mg tiêm tĩnh mạch có tác dụng kéo dài thời gian giảm đau sau mổ, giảm lượng morphine tiêu thụ, giảm điểm đau VAS so với nhóm chứng và an toàn không có tác dụng phụ.

Từ khóa: gây tê thần kinh đùi, ropivacaine, dexamethasone, giảm đau sau mổ

ABSTRACT :

Tran Chí Hieu, Phan Ton Ngoc Vu, Nguyen Thi Ngoc Dao, Huynh Huu Hieu
*
Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 24 - No. 3 - 2020: 178 - 184

1Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên – ĐakLak

2Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh          3Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: BS. Trần Chí Hiếu                ĐT: 0914122119 Email: hieudr38@gmail.com

 


Background: Femoral nerve block single – shoot under ultrasound - guided provides analgesic good for knee surgery, but time-limited analgesia. Systemic glucocorticoids also improve postoperative analgesia.. intravenous dexamethasone in combination with the peripheral nerf block reduced effectively postsurgical pain. Ours hypothesis, intravenous dexamethasone will prolonge the duration of postoperative analgesia compare with Control.

Objectives: The aim of this study was to confirm the analgesic effects of a single intravenous dose of dexamethasone (8mg) in combination with the ultrasound-guided femoral nerve block compared with the control.

Methods: We performed a prospective, single blind, randomized, controlled clinical trial. Perform postoperative analgesia with femoral nerve anesthesia under the guidance of ultrasound for seventy patients undergoing anterior cruciate ligament reconstruction surgery, were into two groups: the control group R received 20 ml ropivacaine 0.2% (35 patients) Group D received 20ml ropivacaine 0.2% with 8mg/2ml dexamethasone intravenous (35 patients). Both groups were spinal anesthesia with 10 mg bupivacaine 0.5% and 20mcg fentanyl for surgery. The outcomes include the duration of analgesia,VAS pain points at the time of postoperative monitoring, total mean morphine consumption during 48 hours.

Results: Duration of analgesia was prolonged in the group D: 1135 minutes (1100 - 1195) compared with group R: 915 minutes (877.5 – 945) (p <0.0001). Group D had reduced postoperative morphine consumption, pain scores (VAS), compared with control.

Conclusions: Intravenous dexamethasone 8mg in combination with the ultrasound-guided femoral nerve block augmented the duration of postoperative analgesia and reduced postoperative morphine consumption, reduced VAS  pain point compared with Control.

Keyword: femoral nerve block, ropivacaine, dexamethasone, postoperative analgesia

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF