Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2021 - Tập 25 - Số 1
DẪN LƯU THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN OXY HOÁ MÁU QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ ĐỂ HỖ TRỢ TIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ỐNG THÔNG QUA VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ

Phan Thị Xuân1, Dư Quốc Minh Quân1, Nguyễn Bá Duy1

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tăng hậu tải dẫn đến quá tải thất trái là một biến chứng thường gặp ở các bệnh nhân hỗ trợ tuần hoàn bằng kĩ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VA ECMO). Quá tải thất trái gây giãn thất trái, thiếu máu dưới nội mạc, loạn nhịp thất và huyết khối thất trái. Dẫn lưu máu thất trái bằng catheter qua van động mạch chủ (TACV) là một phương pháp mới, ít xâm lấn, có thể thực hiện tại giường bệnh. Hiệu quả điều trị và các biến chứng liên quan còn chưa được biết rõ.

Mục tiêu: tả hiệu quả dẫn lưu thất trái trên lâm sàng và siêu âm tim, các biến chứng và kết cục điều trị ở bệnh nhân VA ECMO được thực hiện TACV.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả loạt ca gồm 8 trường hợp VA ECMO được điều trị TACV tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả: Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020 có 8 trường hợp VA ECMO được điều trị TACV tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Chợ Rẫy. Tất cả bệnh nhân đều được chẩn đoán sốc tim do viêm cơ tim cấp và 7/8 trường hợp có quá tải thất trái mức độ nặng. TACV được thực hiện tại giường dưới hướng dẫn siêu âm, sử dụng catheter kích thước 7Fr với lưu lượng trung vị đạt 100 mL/phút.TACV làm tăng có ý nghĩa huyết áp trung bình (76 mmHg vs 66 mmHg, p=0,035); hiệu áp (33,12 mmHg vs 10 mmHg, p=0,014); phân suất tống máu (22,5% vs 13,15%, p=0,036) và tích phân vận tốc dòng máu qua van động mạch chủ (5,85 cm vs 3,85 cm, p=0,05);đường kính thất trái cuối tâm trương giảm không có ý nghĩa thống kê. Có 1 trường hợp tắc ống dẫn lưu do huyết khối và 1 trường hợp máu tụ tại chỗ đặt catheter TACV. Tỉ lệ cai ECMO thành công là 50%, tỉ lệ sống thời điểm xuất việnlà 50%.

Kết luận: TACV là biện pháp ít xâm lấn, dễ thực hiện tại giường bệnh, hiệu quả và an toàn để giảm tải thất trái ở bệnh nhân VA ECMO.

Từ khóa: quá tải thất trái, dẫn lưu thất trái bằng catheter qua van động mạch chủ, oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể phương thức tĩnh mạch - động mạch

ABSTRACT :

Phan Thi Xuan, Du Quoc Minh Quan, Nguyen Ba Duy, Nguyen Manh Tuan, Huynh Thi Thu Hien,
Huynh Quang Dai, Nguyen Ly Minh Duy, Le Nguyen Hai Yen, Pham Minh Huy,
Nguyen Thi Thanh Trang, Nguyen Quy Hung, Ngo Viet Anh, Tran Hoang An, Truong Thi Viet Ha,
Tran Thanh Linh, Pham Thi Ngoc Thao
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No 1 - 2021: 19 - 26

Background: Left ventricular overload is a common complication in cardiogenic shock patients supported with venoarterial extracorporeal membrane oxygenation (VA ECMO). Left ventricular overload causes left ventricular distention, subendocardial ischemia, ventricular arrhythmia and left ventricular thrombi formation. Venting the overloaded ventricular using transaortic catheter (TACV) is a new bedside technique and has been ultilized in some reports. Efficacy and complications of this intervention is not clear.

Objectives: To describe changes in clinical and echocardiographical hemodynamic parameters, complications and outcome of VA ECMO patients intervented with TACV.

Methods: A retrospective descriptive study 8 VA ECMO patients treated with TACV at Department of Critical care, Cho Ray Hospital, Viet Nam.

Result: From 1 Jan 2019 to 1 Oct 2020 there were 8 VA ECMO patients treated with TACV at Department of Critical care, Cho Ray Hospital, Viet Nam. All were diagnosed with acute myocarditis complicated by cardiogenic shock and 7/8 cases had severe left ventricular overload. TACV was placed at bedside using 7Fr catheter and provided median venting flow of 100 mL/min. Intervention with TACV increased mean arterial blood pressure (76 mmHg vs 66 mmHg, p=0.035); pulse pressure (33.12 mmHg vs 10 mmHg, p = 0.014); left ventricular ejection fraction (22.5% vs 13.15%, p = 0.036) and aortic valve velocity-time intergral (5.85 cm vs 3.85 cm, p = 0.05); while left ventricular end-diastolic dimension was not reduced. Venting catheter was blocked by blood clots in one case and hematome at insertion site occurred in another case. Successful weaning from VA ECMO was 50% and hospital mortality rate was 50%.

Conclusion: TACV is a safe, effective, bedside percutaneous minimally invasive intervention for managing left ventricular overload in VA ECMO.

Keywords: left ventricular overload, transaortic catheter venting, veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF