Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2021 - Tập 25 - Số 1
TƯƠNG QUAN CÁC GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM THEO DÕI HEPARIN KHÔNG PHÂN ĐOẠN Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC OXY HÓA QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ

Phạm Thị Ngọc Thảo1, Nguyễn Phi Tùng1, Phan Thị Xuân2, Trương Thị Việt Hà2, Lê Nguyên Hải Yến2, Nguyễn Mạnh Tuấn2, Trương Ngọc Hải1, Dư Quốc Minh Quân1, Lê Phương Thảo1, Hồ Thị Thi2, Nguyễn Xuân Bách1

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Trong quá trình oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (Extracorporeal membrane oxygenation- ECMO) bệnh nhân thường được sử dụng thuốc kháng đông, phổ biến nhất là heparin không phân đoạn (unfractionated heparin- UFH) và được theo dõi bằng các xét nghiệm ACT, APTT và anti-Xa. Tuy nhiên, hiện tại chưa có đồng thuận hoàn toàn trong chiến lược sử dụng và theo dõi thuốc kháng đông.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định sự tương quan giữa các xét nghiệm ACT, APTT và anti- Xa với nhau và với liều UFH.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu. Tiêu chuẩn chọn là bệnh nhân người lớn thực hiện ECMO trong giai đoạn từ tháng 01/2019 tới tháng 01/2020 ở một bệnh viện tuyến ba, được ghi nhận đủ các xét nghiệm ACT, APTT, anti-Xa, anti-thrombin và liều heparin UF cùng một thời điểm.

Kết quả: Trong 37 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, thu được 129 bộ xét nghiệm cùng thời điểm gồm ACT, APTT, anti-Xa, anti-thrombin, liều heparin UF cùng thời điểm, trong đó có 102 bộ xét nghiệm giảm anti-thrombin. Hệ số tương quan của APTT và ACT so với anti-Xa lần lượt là 0,72 và 0,33, p <0,001. Ở những bệnh nhân không giảm anti-thombin, hệ số tương quan giữa APTT và anti-Xa là 0,80, p <0,001. ACT không tương quan với liều heparin UF. Anti-Xa và APTT chỉ tương quan thuận trung bình với liều UFH ở nhóm không giảm anti-thrombin, với hệ số tương quan lần lượt là 0,62 và 0,57, p <0,05.

Kết luận: Giá trị APTT tương quan thuận mạnh với giá trị anti-Xa cùng thời điểm, tương quan thuận rất mạnh ở những bệnh nhân không giảm anti-thrombin. Giá trị ACT tương quan yếu với giá trị anti-Xa cùng thời điểm và không tương quan với liều heparin. Các giá trị APTT và anti-Xa chỉ tương quan thuận trung bình với liều heparin UF ở nhóm không giảm anti-thrombin.

Từ khóa: oxy hóa qua màng ngoài cơ thể, thuốc kháng đông

ABSTRACT :

Pham Thi Ngoc Thao, Nguyen Phi Tung, Phan Thi Xuan, Truong Thi Viet Ha, Le Nguyen Hai Yen, Nguyen Manh Tuan, Truong Ngoc Hai, Du Quoc Minh Quan, Le Phuong Thao, Ho Thi Thi,
Nguyen Xuan Bach * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No 1 - 2021: 35 - 41

1Bộ môn Hồi sức – Cấp cứu – Chống độc, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

2Khoa Hồi sức Cấp cứu – Bệnh viện Chợ Rẫy

Tác giả liên lạc: BS. Nguyễn Phi Tùng          ĐT: 0776194481                 Email: tungydakhoa@gmail.com

 


Background: During ECMO, anticoagulant, particularly unfractionated heparin (UFH) is commonly used and monitored by laboratory tests, including ACT, APTT, and anti-Xa.

Objective: We aimed to identify correlation between ACT, APTT, anti-Xa together and dose of UFH.

Method: A single-center retrospective observational study was conducted on adult patients undergoing ECMO between January 2019 and January 2020 at a tertiary hospital. The correlations between ACT, APTT, anti-Xa, antithrombin, and UFH dose were assessed.

Results: 129 sets of measurements from 37 patients were obtained including ACT, APTT, anti-Xa, antithrombin, and UFH dose measured simultaneously. Among 129 sets of values, 102 sets were interpreted as antithrombin deficiencies. The correlation coefficient between APTT and anti-Xa; ACT and anti-Xa are respectively 0.72 and 0.33, p <0.001. The patients with normal antithrombin levels exhibited a significant correlation between APTT and anti-Xa (r = 0.80, p <0.001). ACT, on the other hand, was poorly correlated with UFH dose. Anti-Xa and APTT are only moderately correlated with UFH dose in the group without antithrombin deficiency, with correlation coefficients of 0.62 and 0.57 respectively, p <0.05.

Conclusion: APTT value is strongly correlated with anti-Xa value, particularly in patients with normal antithrombin levels. However, the ACT value was poorly correlated with anti-Xa and not with UFH dose. In groups without antithrombin deficiency, APTT and anti-Xa values moderately correlated with UFH dose.

Keywords: extracorporeal membrane oxygenation, anticoagulation

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF