Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2021 - Tập 25 - Số 1
CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY PHNOM PENH

Tôn Thanh Trà1, Phạm Thị Ngọc Thảo2

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Chấn thương là vấn đề sức khỏe toàn cầu hiện nay, đặc biệt tại các nước đang phát triển như Camphuchia. Nhiều nghiên cứu trên thế giới được thực hiện nhằm tìm ra các yếu tố tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương nhưng chưa có nhiều nghiên cứu được công bố thực hiện trên dân số Camphuchia.

Mục tiêu: Nhằm xác định tỷ lệ tử vong và các yếu tố tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh năm 2019.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu trên tất cả bệnh nhân chấn thương được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh năm 2019. Bệnh nhân được ghi nhận các dấu hiệu sinh tồn, các chỉ số chấn thương và các xét nghiệm tại thời điểm vào khoa Cấp cứu. Ghi nhận kết quả điều trị và kết cục trong 30 ngày sau khi nhập viện. Dùng hồi quy đa biến để xác định các yếu tố tiên lượng tử vong. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p <0,05.

Kết quả: Có 300 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, tuổi trung bình là 41,7±19,0 tuổi. Tỷ lệ nam/ nữ là 2/1. Nguyên nhân chấn thương do tai nạn giao thông chiếm 73,3%. Điểm Glasgow trung bình khi nhập viện là 13,5±0,9, ISS trung vị là 9 (4 - 16). Tỷ lệ tử vong trong bệnh viện là 3,7%. Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy huyết áp tâm thu, điểm Glasgow khi nhập viện và điểm ISS là các yếu tố tiên lượng tử vong trong bệnh viện ở bệnh nhân chấn thương (p <0,05).

Kết luận: Tỷ lệ tử vong trong bệnh viện ở bệnh nhân chấn thương điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh là 3,7%. Điểm Glasgow khi nhập viện, huyết áp tâm thu <90 mmHg và điểm ISS là các yếu tố tiên lượng tử vong trong bệnh viện ở nhóm bệnh nhân này.

Từ khóa: tử vong trong bệnh viện, yếu tố tiên lượng tử vong

ABSTRACT :

Ton Thanh Tra, Pham Thi Ngoc Thao
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No 1 - 2021: 69 - 73

Background: Trauma is a global health recently, especially in developing countries such as Cambodia. Many researches have been done to identify the mortality rate and related factors in trauma patients but not many researches have been published in Cambodian population.

Objectives: To identify the mortality rate and related factors to mortality in trauma patients treated at Cho Ray Phnom Penh in 2019.

Methods: A retrospective cohort study was done in all trauma patients treated at Cho Ray Phnom Penh hospital in 2019. Multivariate logistic regression was done to identify the related factors to in-hospital mortality.

1Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy           
2Bộ Môn Hồi sức – Cấp cứu- Chống độc, ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: TS.BS. Tôn Thanh Trà         ĐT: 0903673451 Email: tonthanhtra@yahoo.com

 


Results: There was 300 patients enrolled. The mean age was 41.7±19.0 years. The male to female ratio was 2:1. The most causes injury was traffic accident (73.3%). The median ISS was 9 (4-16). The in-hospital mortality was 3.7%. Multivariate logistic regression showed that Glasgow coma score, systolic blood pressure at admission and ISS were the related factors to mortality in trauma patients treated at Cho ray Phnom Penh hospital.

Conclusions: The mortality rate in trauma patients treated at Cho Ray Phnom Penh hospital was 3.7%. The Glasgow coma score, Systolic blood pressure and ISS were the prognostic factors for mortality in these patients.

Key words: in-hospital mortality, mortality predictor

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF