Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2021 - Tập 25 - Số 1
VAI TRÒ CỦA HLA-DR TRÊN BẠCH CẦU ĐƠN NHÂN Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾTVÀ SỐC NHIỄM KHUẨN

Thái Minh Cảnh1, Phạm Thị Ngọc Thảo1, Phạm Minh Huy2, Nguyễn Lý Minh Duy2, Nguyễn Thị Thanh Trang2, Nguyễn Bá Duy2, Huỳnh Thị Thu Hiền2

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: HLA-DR trên bạch cầu đơn nhân (BCĐoN) có chức năng trình diện kháng nguyên cho tế bào T CD4+, nhiều nghiên cứu cho thấy giảm biểu hiện HLA-DR trên BCĐoN ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết/sốc nhiễm khuẩn (NKH/SNK) có liên quan đến kết cục xấu.

Mục tiêu: Khảo sát biểu hiện cũng như đánh giá vai trò tiên lượng của HLA-DR trên BCĐoN ở bệnh nhân NKH/SNK.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu quan sát hồi cứu trên các bệnh nhân nhập khoa ICU - bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 01/2019 - 02/2020, được chẩn đoán NKH/SNK (theo tiêu chuẩn SCCM 2016) và được thực hiện xét nghiệm HLA-DR trên BCĐoN bằng kỹ thuật Flow Cytometry tại thời điểm T0 và T48.

Kết quả: 55 bệnh nhân NKH/SNK được đưa vào nghiên cứu gồm 24 trường hợp sống và 31 trường hợp tử vong. HLA-DR trên BCĐoN tại T0 và T48 có giá trị lần lượt là 2433 (1439 – 3838) phân tử/tế bào và 2347 (1449 – 4094) phân tử/tế bào. HLA-DR T48 ở nhóm tử vong là 1759,5 (1216,5 – 3320) phân tử/tế bào thấp hơn nhóm sống 3240 (1984 – 5248) phân tử/tế bào (p = 0,023). HLA-DR T48 có khả năng tiên lượng tử vong với AUC= 0,679, ngưỡng cắt 1964 phân tử/tế bào cho độ nhạy 77,4%, độ đặc hiệu 62,5%, giá trị tiên đoán dương 72,7% và giá trị tiên đoán âm 68,2%.

Kết luận: Giảm biểu hiện HLA-DR trên BCĐoN liên quan với tiên lượng xấu, tăng tỷ lệ tử vong. HLA-DR T48 có khả năng tiên lượng tử vong với AUC = 0,679. Tại ngưỡng cắt 1964 phân tử/tế bào cho độ nhạy và độ đặc hiệu ở mức độ khá.

Từ khóa: nhiễm khuẩn huyết, tình trạng ức chế miễn dịch, HLA-DR

ABSTRACT :

Thai Minh Canh, Pham Thi Ngoc Thao, Pham Minh Huy, Nguyen Ly Minh Duy,
Nguyen Thi Thanh Trang, Nguyen Ba Duy, Huynh Thi Thu Hien
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No 1- 2021:

Background: HLA-DR on monocyte has the function of presenting antigen for T CD4+ cells, many studies showed that a decrease in HLA-DR expression on monocyte in sepsis/septic shock was related to poor outcome.

Objectives: To observe the expressionlevel of HLA-DR on monocyte and the correlation with prognosis in sepsis and septic shock.

1Bộ môn Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

2Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy

Tác giả liên lạc: BS.Thái Minh Cảnh                             ĐT: 0386654373 Email:minhcanhump@gmail.com


Method: A retrospective observational study was conducted on sepsis/septic shock patients (defined as criteria of SCCM 2016) admitted to ICU Department – Cho Ray hospital from January 2019 to February 2020 and were tested to measure the HLA-DR expression levelby Flow Cytometry technique on the 1st day and the 3rd day after admission.

Result: 55 patientswere enrolled, including 24 patients in the survival group and 31 patients in the death group. The value of HLA-DR expression on monocyte at T0 and T48 was 2433 (1439 – 3838) molecules/cell and 2347 (1449 – 4094) molecules/cell, respectively. The death group had a significantly lower HLA-DR expression than the survivor group (p = 0.023) at T48, which was 1759.5 (1216.5 –3320) molecules/cell and 3240 (1984 – 5248) molecules/cell, respectively. HLA-DR T48 had the ability to predict mortality in sepsis/septic shock with AUC = 0.679. The cut-off of 1964 molecules/cell showed the sensitivity 77.4%, the specificity 62.5%, the PPV 72.7% and the NPV 68.2%.

Conclusion: The decrease in HLA-DR expression on monocyte is related to poor prognosis and mortality in sepsis/septic shock. HLA-DR T48 has the ability to predict mortality with AUC = 0.679, the cut-off of 1964 molecules/cell showsthe mean sensitivity and specificity.

Key words: sepsis, immunosuppression, HLA-DR expression

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF