Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2021 - Tập 25 - Số 1
VIÊM PHỔI NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI NĂM 2020

Nguyễn Quang Diệu1, Võ Triều Lý1, Đông Thị Hoài Tâm3, Nguyễn Phú Hương Lan2, Nguyễn Thụy Thương Thương3

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Viêm phổi là một trong những nguyên nhân nhập viện thường xuyên ở bệnh nhân (BN) HIV/AIDS. Tỷ lệ tử vong còn cao, không chỉ do tình trạng suy giảm miễn dịch từ ký chủ, mà còn có thể do điều trị không phù hợp với nhiều loại tác nhân gây bệnh khác nhau ở bệnh nhân HIV. Tại Việt Nam, nghiên cứu về các tác nhân gây viêm phổi trên nhóm đối tượng này còn hạn chế.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm tiền căn, lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị và xác định tỉ lệ các tác nhân phát hiện được trong bệnh phẩm đường hô hấp của bệnh nhân HIV/AIDS bị viêm phổi nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (BVBNĐ).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca các trường hợp nhiễm HIV/AIDS bị viêm phổi nặng tại khoa Nhiễm E, BVBNĐ (tháng 1 đến tháng 6 năm 2020).

Kết quả: Trong 49 BN được khảo sát, nam giới chiếm đa số (95,9%). Có 98% BN thuộc giai đoạn AIDS (TCD4 trung vị là 14 tế bào/mm3) và 85,7% không điều trị dự phòng cotrimoxazole trước nhập viện. Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất là sốt và ho (91,8%). Xquang phổi ghi nhận 100% trường hợp có tổn thương mô kẽ và 83,7% có tổn thương phế nang phối hợp. P.jirovecii là tác nhân chiếm tỉ lệ nhiều nhất (69,4%), vi khuẩn 63,3%, vi nấm 34,7% và lao 36,5%. 73,5% BN viêm phổi do P.jirovecii có đồng nhiễm với tác nhân khác.

Kết luận: Viêm phổi nặng thường xảy ra khi BN đã vào giai đoạn AIDS. P.jirovecii là tác nhân gây bệnh thường gặp nhất, và thường đồng nhiễm nhiều tác nhân, gây khó khăn cho việc điều trị. Cần quan tâm đến điều trị dự phòng PCP với cotrimoxazole ở BN nhiễm HIV hiện nay.

Từ khóa: viêm phổi nặng, HIV/AIDS, P. jirovecii, PCP

ABSTRACT :

Nguyen Quang Dieu, Vo Trieu Ly, Dong Thi Hoai Tam, Nguyen Phu Huong Lan,
Nguyen Thuy Thuong Thuong
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No 1 - 2021: 115 - 121

Background: Pneumonia is one of the common causes of hospitalization in HIV infected patients. The high mortality rate is due to an immune status deficiency from the host, but also due to a non accurate treatment of the pathogens in cause which are very various. In Vietnam, studies looking for causative agents in pneumonia among these individuals are quite limited.

1Bộ môn Nhiễm, ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh                      2Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

3Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford

Tác giả liên lạc: ThS. Võ Triều Lý   ĐT: 0907411200 Email: drtrieuly@gmail.com

 


Objectives: To describe the epidemiology, the clinical and laboratory features, the treatment of HIV/AIDS patients with severe pneumonia at the Hospital for Tropical Diseases and to determine the prevalence of the causative pathogens detected in the respiratory tract of those cases.

Methods: A cases serie study. Participants were HIV/AIDS patients with severe pneumonia admitted to Ward E, Hospital for Tropical Diseases from January to June 2020.

Results: 49 patients were recruited. Most of them were male (95.9%). 98% patients were in AIDS stage (median TCD4 count as 14 cells/mm3); 85.7% did not have pneumocystic jirovecii prophylaxis with cotrimoxazole before hospitalization. Fever and cough (91.8%) were clinical symptoms most seen. In chest X ray, 100% cases had interstitial lesions and 83.7% were associated with alveolar lesions. P.jirovecii was the principal agent detected with 69.4% of cases, followed by bacteria 63.3%, fungi 34.7% and TB 36.5% (35/49). 73.5% of PCP were co-infected with other pathogens.

Conclusion: Severe pneumonia happened when the patient was in AIDS stage. P.jirovecii was the most common pathogen detected, and was often co-infected with many other agents, making difficulties for the treatment. Cotrimoxazole prophylaxis in HIV-infected patients should be more considered.

Keywords: severe pneumonia, HIV/AIDS, P. jirovecii, PCP

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF