Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2021 - Tập 25 - Số 2
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VANCOMYCIN Ở BỆNH NHÂN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN DO STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Trần Công Duy1, Phạm Dương Lành1, Hoàng Văn Sỹ1

TÓM TẮT :

Mở đầu: Staphylococcus aureus (S. aureus) là một trong những tác nhân chính gây ra viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn (VNTMNK). Vi khuẩn này đã được xác định là một yếu tố tiên lượng độc lập đối với các kết cục nặng ở bệnh nhân VNTMNK.

Mục tiêu: (1) Mô tả đặc điểm sử dụng, kết quả điều trị và tác dụng phụ của vancomycin; (2) Khảo sát mối liên quan giữa nồng độ đáy vancomycin với kết quả điều trị; (3) Khảo sát mối liên quan giữa nồng độ đáy vancomycin với tổn thương thận cấp ở bệnh nhân VNTMNK do S. aureus.

Đối tượng - Phương pháp: Cắt ngang mô tả, hồi cứu tất cả bệnh nhân VNTMNK do S. aureus nhập bệnh viện Chợ Rẫy từ 01/2015 đến 12/2019.

Kết quả: Trong thời gian 5 năm (2015-2019), 39 bệnh nhân VNTMNK do S. aureus nhập bệnh viện Chợ Rẫy. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 42,9 ± 18,2, tỉ lệ nam/nữ là 1,2/1. Tỉ lệ bệnh nhân được điều trị vancomycin là 87,1%. Liều lượng vancomycin được khởi trị ở 88,2% bệnh nhân là 1 gram mỗi 12 giờ. 73,5% bệnh nhân được xét nghiệm nồng độ đáy vancomycin, trong đó 52,0% bệnh nhân có nồng độ 15 mg/L. Các tác dụng phụ của vancomycin là tổn thương thận cấp (14,7%), giảm bạch cầu (11,8%) và dị ứng (2,9%). Kết quả điều trị thành công đạt được ở 35,3% bệnh nhân sử dụng vancomycin. Mối liên quan giữa nồng độ đáy vancomycin với kết quả điều trị và tổn thương thận cấp chưa có ý nghĩa thống kê.

Kết luận: Tất cả vi khuẩn S. aureus định danh trong nghiên cứu này nhạy với vancomycin.  Việc sử dụng vancomycin cần được tối ưu hóa để cải thiện kết cục điều trị ở bệnh nhân VNMTNK do S. aureus.

Từ khóa: vancomycin, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, Staphylococcus aureus

ABSTRACT :

A SURVEY OF REALITY OF VANCOMYCIN USE
IN PATIENTS WITH STAPHYLOCOCCUS AUREUS
INDUCED INFECTIVE ENDOCARDITIS

Tran Cong Duy, Pham Duong Lanh, Hoang Van Sy
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No. 2 - 2021: 09 - 14

Introduction: Staphylococcus aureus (S. aureus) is one of main pathogens which cause infective endocarditis (IE). This bacterium has been established to be an independent predictor for severe outcomes in patients with IE.

Objectives: (1) To describe the usage characteristics, treatment result and side effects of vancomycin; (2) To survey the association between the vancomycin trough concentration with the treatment result; (3) To survey the association between the vancomycin trough concentration with acute kidney injury in patients with S. aureus-induced IE.

1Bộ môn Nội Tổng quát, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh                2Bệnh viện Chợ Rẫy

Tác giả liên lạc: TS.BS. Hoàng Văn Sỹ          ĐT: 0975979186 Email: hoangvansy@gmail.com

 


Methods: A restropective, cross–sectional and descriptive study was conducted in patients with S. aureus IE who were admitted to Cho Ray Hospital from January 2015 to December 2019.

Results: During five years (2015-2019), there were 39 hospitalized patients with S. aureus IE. The mean age of patients was 42.9 ± 18.2 years. Male-female ratio was 1,2/1. 100% of S. aureus was sensitive to vancomycin. vancomycin therapy occured in 87.1% of cases. The initial doses of vancomycin in 88.2% of patients were 1 gram every 12 hours. 73.5% of patients were monitored the trough concentrations of vancomycin and 52.0% of patients obtained the concentration target. The success rate of therapy was reached in 35.3% of patients using vancomycin. The relationship between the trough concentration of vancomycin with the treatment result and acute kidney injury in S. aureus IE patients were not statistically significant.

Conclusion: All S. aureus in this study were sensitive to vancomycin. Vancomycin therapy should be optimized to improve the treatment result in S. aureus IE patients.

Key words: vancomycin, infective endocarditis, Staphylococcus aureus

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF