Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2021 - Tập 25 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM CỦA NỒNG ĐỘ NON-HDL-C Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

Hoàng Văn Sỹ1, Lê Trung Hiếu1, Nguyễn Tất Đạt2, Nguyễn Minh Kha1

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Quản lý hiệu quả tình trạng rối loạn lipid máu đóng vai trò quan trọng trong ngăn ngừa các biến cố tim mạch sau hội chứng vành cấp. Do đó, các khuyến cáo điều trị của Hội Tim Châu Âu 2019 hướng dẫn mục tiêu cần đạt cho LDL-C là < 55 mg/dL và non-HDL-C là 85 mg/dL. Vai trò của non-HDL-C trong hội chứng mạch vành cấp chưa được nghiên cứu nhiều tại Việt Nam.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm nồng độ non-HDL-C ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp và đánh giá tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ non-HDL-C đạt mục tiêu điều trị theo các khuyến cáo điều trị hiện nay.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả 297 bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp nhập Bệnh viện Chợ Rẫy trong khoảng thời gian từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 07 năm 2020.

Kết quả: Trong 297 bệnh nhân, độ tuổi trung bình là 66,5 ± 12,5 tuổi, tỷ lệ giới nam:nữ là 1,2:1. Nồng độ trung bình của non-HDL-C và LDL-C lần lượt là 144,5 mg/dL và 123,9 mg/dL. Trong dân số nghiên cứu, chỉ có 2,6% số trường hợp đạt nồng độ LDL-C <55 mg/dL, trong khi đó có 6,1% số bệnh nhân có nồng độ non-HDL-C <85 mg/dL. Bên cạnh đó, có 9,4% bệnh nhân có LDL-C <70 mg/dL và 14,4% số trường hợp có non-HDL-C <100 mg/dL. Nguy cơ tim mạch tồn dư theo khuyến cáo của ESC 2019 là 12,5% và theo AHA/ACC 2018 là 32,1%. Những bệnh nhân thuộc nhóm có nồng độ non-HDL-C cao (≥85 mg/dL) có độ tuổi trung bình thấp hơn và chỉ số BMI cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm có nồng độ non-HDL-C thấp. Ở các thông số về bilan lipid, cũng ghi nhận nồng độ cholesterol toàn phần, LDL-C và triglyceride cao hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm có nồng độ non-HDL-C cao.

Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có nồng độ non-HDL-C ở dưới ngưỡng mục tiêu theo khuyến cáo có tỷ lệ thấp. Nguy cơ tim mạch tồn dư trong dân số nghiên cứu còn tương đối cao. Bệnh nhân có nồng độ non-HDL-C cao có độ tuổi trung bình thấp hơn, chỉ số BMI cao hơn, các thông số trong bilan lipid như cholesterol toàn phần, LDL-C và triglyceride cao hơn so với nhóm có nồng độ non-HDL-C thấp.

Từ khóa: non-HDL-C, nhồi máu cơ tim cấp, LDL-C

ABSTRACT :

PROFILE OF NON-HIGH-DENSITY LIPOPROTEIN CHOLESTEROL
IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

Hoang Van Sy, Nguyen Trung Hieu, Nguyen Tat Dat, Nguyen Minh Kha
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No. 2 - 2021: 22 - 28

Background: Effective management of hyperlipidemia is of almost importance for prevention of recurring cardiovascular events after an acute coronary syndrome. Indeed, guidelines recommend a low-density lipoprotein cholesterol level of <55 mg/dL for such patients. Role of non-HDL-C in patients with acute coronary syndrome has not been thoroughly studied in Vietnam.

1Bộ môn Nội Tổng quát, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh                2Bệnh viện Chợ Rẫy

Tác giả liên lạc: TS.BS. Hoàng Văn Sỹ          ĐT: 0975979186 Email: hoangvansy@gmail.com

 

Objectives: To describe the profiles of non-HDL-C in patients with acute infarction myocardial and, to assess the proportion of patients with non-HDL-C levels achieving treatment goals according to current treatment recommendations.

Methods: A cross-sectional descriptive study of 297 consecutive patients with acute myocardial infarction admitted Cho Ray Hospital from January 2020 to July 2020.

Results: Among 297 patients, the mean age was 66.5 ± 12.5 years, and the male to female ratio was 1.3:1. The mean level of non-HDL-C and LDL-C were 144.5 mg/dL and 123.9 mg/dL, respectively. Of these, 2.6% achieved LDL-C <55 mg/dL while 6.1% achieved non-HDL-C <85 mg/dL. Of these, 9.4% achieved LDL-C < 70 mg/dL while 14.4% achieved non-HDL-C <100 mg/dL. The risk of residual cardiovascular risk as recommended by ESC 2019 was 12.5%, and according to the AHA/ACC 2018 was 32.1%. Patients in the group with high levels of non-HDL-C (≥ 85 mg/dL) had a significantly lower mean age and higher BMI compared to the group with low levels of non-HDL-C. In the parameters of lipid, the level of total cholesterol, LDL-C and triglyceride was also significantly higher in the group with high levels of non-HDL-C.

Conclusions: Our study revealed that the rate of patients with acute myocardial infarction achieved non-HDL-C goals was low. The residual cardiovascular risk in the study population was still relatively high. Patients with high levels of non-HDL-C have a lower mean age, higher BMI, and lipid parameters such as total cholesterol, LDL-C and triglyceride had higher level than the group with low levels of non-HDL-C.

Keywords: non-HDL-cholesterol, acute myocardial infarction, LDL-cholesterol

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF