Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2021 - Tập 25 - Số 2
THĂM DÒ ĐIỆN SINH LÝ VÀ CẮT ĐỐT QUA ỐNG THÔNG NHỊP NHANH VÒNG VÀO LẠI NÚT NHĨ THẤT BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG CÓ TẦN SỐ RADIO

Hoàng Văn Sỹ1, Nguyễn Minh Kha1

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Đặc điểm điện sinh lý và kết quả điều trị của nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất ở Việt Nam hiện chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Mục tiêu: Phân tích đặc điểm lâm sàng, điện sinh lý và kết quả điều trị bằng năng lượng sóng có tần số radio của nhịp nhanh vòng vào lại nút tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả, hồi cứu 27 bệnh nhân nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất được chọn liên tiếp, được tiến hành thăm dò điện sinh lý trong buồng tim và cắt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 04/2019.

Kết quả: Trong 27 bệnh nhân, độ tuổi trung bình là 53,0 ± 9,7, tỉ lệ giới nữ:nam = 3:1. Tất cả bệnh nhân đều có bằng chứng đường dẫn truyền kép qua nút nhĩ thất. Độ dài bước nhảy AH có giá trị trung vị là 90 ms. 100% số trường hợp trong cơn nhịp nhanh thuộc thể chậm-nhanh. Cắt đốt thành công ở 27 bệnh nhân (chiếm 100%), không ghi nhận trường hợp nào có biến chứng.

Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất xảy ra chủ yếu ở giới nữ, tất cả các trường hợp đều thuộc thể chậm nhanh. Cắt đốt đường dẫn truyền chậm bằng năng lượng sóng có tần số radio có tỷ lệ thành công cao, biến chứng rất thấp.

Từ khóa: nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất, thăm dò điện sinh lý, cắt đốt

ABSTRACT :

ELECTROPHYSIOLOGIC STUDY AND CATHETER ABLATION OF ATRIOVENTRICULAR NODE REENTRANT TACHYCARDIA BY RADIOFREQUENCY ENERGY

Hoang Van Sy, Nguyen Minh Kha
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No. 2 - 2021: 29 - 34

Background: Electrophysiologic characteristics and outcome of atrioventricular node reentrant tachycardia have not been thoroughly studied in Vietnam.

Objectives: We conducted this study to analyze clinical and electrophysiologic characteristics and outcome of atrioventricular node reentrant tachycardia treatment by radiofrequency energy at Cho Ray Hospital.

Methods: A retrospective, cross-sectional descriptive study of 27 consecutive patients with atrioventricular node reentrant tachycardia underwent endocavitary electrophysiological studies and radiofrequency ablation from December 2018 to April 2019.

1Bộ môn Nội Tổng Quát, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: ThS.BS. Nguyễn Minh Kha                               ĐT: 0382516248 Email: minhkhaump@gmail.com

 

Results: Among 27 patients, the mean age was 53.0 ± 9.7 years, and the female to male ratio was 3:1. All patients had evidence of dual conduction through the AV node. The median AH interval was 90 ms. In 100% of cases, there were the slow-fast atrioventricular node reentrant tachycardia. The successful radiofrequency ablation was recorded in 27 of 27 patients (100%), and no patient had any complications.

Conclusions: Our study revealed that atrioventricular node reentrant tachycardia occurred more frequently in female than in male, and all patients had the slow-fast atrioventricular node reentrant tachycardia during electrophysiologic study. The rate of successful radiofrequency ablation of slow pathways was high, and the complication rate was very low.

Keywords: atrioventricular node reentrant tachycardia, electrophysiologic study, ablation

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF