Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2021 - Tập 25 - Số 2
THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Quách Tấn Đạt1, Phạm Hòa Bình2, Nguyễn Văn Tân2

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Rối loạn lipid máu (RLLM) là yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch do xơ vữa. Sinh bệnh học của hội chứng vành cấp (HCVC) gắn liền với hậu quả của sự nứt vỡ mảng xơ vữa (MXV) không ổn định. Điều trị RLLM đã được chứng minh có thể dự phòng và làm giảm các tai biến mạch máu do MXV gây ra. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu về hiệu quả điều trị RLLM ở bệnh nhân HCVC cao tuổi.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm rối loạn lipid máu và tỷ lệ đạt LDL-C mục tiêu (<1,8 mmol/L) trên nhóm bệnh nhân hội chứng vành cấp cao tuổi.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang và theo dõi dọc, nghiên cứu thực hiện trên bệnh nhân ≥ 60 tuổi được chẩn đoán HCVC nhập viện điều trị tại khoa Tim mạch cấp cứu và can thiệp Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2020. Ghi nhận giá trị lipid máu, tỷ lệ đạt LDL-C mục tiêu tại thời điểm nhập viện và sau 3 tháng xuất viện. Dữ liệu theo dõi được thu thập thông qua thông tin hồ sơ bệnh án và/hoặc phỏng vấn BN qua điện thoại.

Kết quả: Qua phân tích 186 bệnh nhân HCVC cao tuổi điều trị tại khoa Tim mạch cấp cứu và can thiệp Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2020: tuổi trung bình trong nghiên cứu (73,9 tuổi), nam giới (65,3%). Tỷ lệ RLLM là 82,2%, trong đó tăng triglyceride (59,1%), giảm HDL-C (55,3%), tăng cholesterol toàn phần (31,1%), tăng LDL-C (23,6%), LDL-C trung bình là (2,6mmol/L). Tỷ lệ đạt LDL-C mục tiêu (<1,8 mmol/L) lúc nhập viện là (22,1%) và tại thời điểm 3 tháng sau xuất viện là (59,1%).

Kết luận: Đa số bệnh nhân HCVC có RLLM (82,2%). Chiếm tỷ lệ cao nhất là tăng triglyceride và thấp nhấp là tăng LDL-C. Tỷ lệ đạt LDL-C mục tiêu (<1,8mmol/L) tại thời điểm 3 tháng sau xuất viện (59,1%) tăng gần gấp 3 lần so với lúc nhập viện.

Từ khóa: hội chứng vành cấp, rối loạn lipid máu, cao tuổi

ABSTRACT :

SITUATION OF DYSLIPIDEMIA TREATMENT OF ACUTE CORONARY SYNDROME
IN ELDERLY PATIENTS AT THONG NHAT HOSPITAL

Quach Tan Dat, Pham Hoa Binh, Nguyen Van Tan
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No 2- 2021:
140 - 146

Background: Dyslipidemia is the main factor of atherosclerosis. Pathogenesis of acute coronary syndrome (ACS) is associated with the rupture of the lipid-rich and unstable atheromatous plaque. Dyslipidemia treatment has been shown to prevent and reduce risk of cardiovascular events. However, the research of dyslipidemia treatment of ACS in elderly patients has its limits.

1Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long

2Bộ môn Lão khoa, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: BS. Quách Tấn Đạt               ĐT: 0919 824686                       Email: drdatquach@gmail.com

 

 

 


Objectives: Research characteristic of dyslipidemia and the rate achieved LDL-C goal (<1.8 mmol/L) of ACS in elderly patients.

Methods: Descriptive and cross-sectional and longitudinal study in elderly patients (≥60 years old) with ACS hospitalised from November 2019 to May 2020 in The Cardiovascular emergency and Intervention deparment at Thong Nhat Hospital, Ho Chi Minh City. We recorded lipid profile and the rate achieved LDL-C goal after hospitalization and three months later.

Results: Analysis of 186 elderly patients (≥60 years old) with ACS hospitalised from November 2019 to May 2020 in The Cardiovascular emergency and Intervention deparment at Thong Nhat Hospital: the average age of the sample was 73.9 years old, men accounted for 65.3%. The rate of dyslipidemia is 82.2%. In which, increase triglyceride (59.1%), decrease HDL-C (55.3%), increase total cholesterol (31.1%), increase LDL-C (23.6%), the average of LDL-C (2.6mmol/L). The rate achieved LDL-C goal after hospitalization is 22.1% and three months later is 59.1%.

Conclusions: Almost ACS patients have dyslipidemia (82.2%). The highest rate is increase triglyceride and the lowest is increase LDL-C. The rate achieved LDL-C goal (<1.8 mmol/L) at three months later is 59.1%, increase three times when compared with after hospitalization.

Key words: acute coronary syndrome, dyslipidemia, elderly patient

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF