Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2021 - Tập 25 - Số 2
TỔNG HỢP VÀ THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM CỦA CÁC DẪN CHẤT THẾ Ở VỊ TRÍ 4 CỦA 3-METHYL-1-(3-NITROPHENYL)-1H-PYRAZOL-5(4H)-ON

Phan Tiểu Long1, Phan Tuyết Minh1, Dương Bằng Vũ1, Đào Tiến Phát1, Trương Ngọc Tuyền1

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Pyrazolon là hợp chất dị vòng 5 cạnh chứa 2 dị tố nitơ và nhóm carbonyl trong phân tử. Gần đây, hợp chất này được nghiên cứu rộng rãi vì những đặc tính quan trọng. Các dẫn chất có chứa dị vòng pyrazolon có hoạt tính sinh học phong phú bao gồm: kháng khuẩn, kháng nấm, kháng lao, kháng viêm, kháng ung thư.

Đối tượng – phương pháp nghiên cứu: Dẫn chất thế ở vị trí 4 của 3-methyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazol-5(4H)-on được tổng hợp qua 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu là phản ứng ngưng tụ giữa 3-nitrophenylhydrazin và ethyl acetoacetat để tạo ra 1-(3-nitrophenyl)pyrazol-5-on. Giai đoạn 2 là phản ứng ngưng tụ Knoevenagel giữa sản phẩm giai đoạn 1 và các aldehyd thơm để tạo ra sản phẩm mong muốn. Các chất tổng hợp được tinh chế và xác định cấu trúc bằng phổ IR, MS, 1H-NMR, 13C-NMR và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm

Kết quả: Tổng hợp được 16 dẫn chất thế ở vị trí 4 của 3-methyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazol-5(4H)-on với hiệu suất 40 – 80%. Các sản phẩm tổng hợp cho kết quả phổ IR, MS, 1H-NMR và 13C-NMR phù hợp với cấu trúc dự kiến. Kết quả kháng khuẩn, kháng nấm cho thấy các dẫn chất này hầu như không có hoạt tính, chỉ có chất trung gian là 1-(3-nitrophenyl)pyrazol-5-on thể hiện được hoạt tính mạnh trên MRSA (MIC =32 μg/ml).

Kết luận: 16 dẫn chất thế ở vị trí 4 của 3-methyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazol-5(4H)-on đã được tổng hợp thành công. Các sản phẩm này tuy không có hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm nhưng là tiền đề để khử hoá tạo ra các dẫn chất pyrazol-5-ol, hướng tới đánh giá hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm và độc tế bào của khung cấu trúc này.

Từ khóa: 3-nitrophenylhydrazin, 3-methyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazol-5(4H)-on, kháng khuẩn, kháng nấm

ABSTRACT :

Phan Tieu Long, Phan Tuyet Minh, Duong Bang Vu, Dao Tien Phat, Truong Ngoc Tuyen

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No. 2 - 2021: 64 - 71

Introduction: Pyrazolone is a heterocyclic five-membered ring compound containing two nitrogen atoms and carbonyl group in the structure. Recently, this compound have a broad biological activities including antibacterial, antifungal, anti-tuberculosis, anti-inflammatory and anti-cancer.

Materials and methods: Derivatives on position 4 of 3-methyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one were synthesized in two steps. The first step is the condensation reaction between 3-nitrophenylhydrazine and ethyl acetoacetate to produce 1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one. The second one is the Knoevenagel condensation reaction between the first steps product and aromatic aldehydes to produce the desired products. The synthetic substances were purified and characterized by using IR, MS, 1H-NMR and 13C-NMR spectrum and tested for antimicrobial and antifungal activity.

1Khoa Dược, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: PGS.TS. Trương Ngọc Tuyền            ĐT: 0903330604                 Email: truongtuyen@ump.edu.vn

Results: 16 derivatives on position 4 of 3-methyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one were synthesized with the yield of ranging 40 – 80%. The structures of synthesized products that characterized by IR, MS, 1H-NMR and 13C-NMR. Antifungal and antimicrobial results show that these derivatives are almost inactive, only an intermediate product 1- (3-nitrophenyl)-1H-pyrazol-5(4H)-on shows strong activity against MRSA (MIC = 32 μg/mL).

Conclusion: 16 derivatives on position 4 of 3-methyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one were successfully synthesized. These products do not have antimicrobial and antifungal activity but will be a promise for the synthesis of derivatives of pyrazol-5-ol through reduction reaction with sodium borohydride, towards the evaluation of antibacterial, antifungal and cytotoxic activity of these compounds.

Keywords: 3-nitrophenylhydrazine, 3-methyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one, antimicrobial, antifungal activities

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF