Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
N-TERMINAL PRO-BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE LÀ DẤU HIỆU CHỈ ĐIỂM THEO DÕI BỆNH NHÂN TỨ CHỨNG FALLOT SAU PHẪU THUẬT TRIỆT ĐỂ

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF