Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
LIÊN QUAN GIỮA NHÁNH TẬN ĐỘNG MẠCH TRỰC TRÀNG TRÊN (ĐMTTT) VỚI KỸ THUẬT KHÂU TRIỆT MẠCH TRĨ NỘI

Tóm Tắt tiếng Việt Tóm Tắt tiếng Anh

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF