Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 2
KẾT QUẢ THEO DÕI SAU 20 NĂM ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN UNG THƯ TIỀN LIỆT TUYẾN CÓ TỔN THƯƠNG KHU TRÚ TRÊN LÂM SÀNG

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF