Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 3
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CẮT TÚI MẬT CỦA BỆNH NHÂN XƠ GAN: ÁP DỤNG PHÂN TÍCH BAYESIAN TRONG CHUYÊN KHOA TIÊU HÓA

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF