Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KHẢO SÁT MICROALBUMIN NIỆU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2

Võ Xuân Sang(1), Trương Quang Bình(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ microalbumin niệu (MAU) ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) type 2; khảo sát mối liên quan giữa microalbumin niệu với các yếu tố nguy cơ (YTNC).
Đối tượng và phương pháp: 125 bệnh nhân đái tháo đường, 86 nam và 39 nữ, tuổi trung bình 60,6 ± 9,9 được làm xét nghiệm MAU.
Kết quả: Tỉ lệ MAU ở bệnh nhân ĐTĐ là 50,4%. MAU có liên quan với thuốc lá (p = 0,029), tăng huyết áp (p = 0,009), tuổi bệnh (p = 0,029), glucose (p = 0,044), HbA1c (p = 0,028), creatinin (p = 0,026).
Kết luận: Tỉ lệ lưu hành MAU khá cao ở bệnh nhân ĐTĐ. MAU có liên quan với thuốc lá, tăng huyết áp, tuổi bệnh, glucose, HbA1c, creatinin.

ABSTRACT :

Objective: To determine the prevalence of microalbuminuria in diabetic patients; and the relation of microalbuminuria to cardiovascular risk factors.
Patients and method: 125 diabetic patients, 86 males and 39 females, 60.6 ± 9.9 aged were tested Microalbuminuria.
Results: The prevalence of microalbuminuria in diabetic patients was 50.4%. The relationship between microalbuminuria and smoking (p =0.029), hypertension (p=0.009), glucose (p=0.004), HbA1c (p=0.028), creatinine (p = 0.026), duration of diabetes (p = 0.029).Conclusion: The prevalence of Microalbuminuria was high in diabetic patients. A positive correlation was found between Microalbuminuria and smoking, hypertension, glucose, HbA1c, creatinine, duration of diabetes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF