Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
TÌNH HÌNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GRAM ÂM GÂY BỆNH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2010

Lê Thị Kim Nhung , Vũ Thị Kim Cương

TÓM TẮT :

TÓM TẮT Mục tiêu: xác định mức độ kháng kháng sinh của các trực khuẩn gram âm thường gặp gây bệnh tại bệnh viện Thống Nhất từ 01/10/2009 - 01/10/2010. Đối tượng: Bệnh phẩm (máu, đàm, nước tiểu, dịch rửa phế quản) của bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Thống Nhất, từ 1/10/2009- 1/10/2010, phương pháp tiền cứu, mô tả cắt ngang. Kết quả: P. aeruginosa ñeà khaùng AN, CFP, TIC trên 90%, TZP, CAZ, CIP trên 80%, IMP kháng 78%, MEN kháng 65%. Acinetobacter spp. kháng Cephalosporin và IMP, MEN 50%. K. pneumonia kháng cephalosporin trên 30%. IMP chæ bị kháng 1,25% và MEN là 0,94%. Enterobacter, E. coli kháng IMP, MEN dưới 5%, TZP là 7,59 và 8,7%, NET là 10,26 và 7,5%. Kết luận: P. aeruginosa kháng hầu hết các kháng sinh chuyên trị. A.baumanni kháng trên 50% tất cả kháng sinh. K. pneumonia, Enterobacter và E. coli còn tương đối nhạy với imipenem, meronem. Cephalosporin thế hệ 3 và ciprofloxacin bị đề kháng mạnh ở tất cả các vi khuẩn.

ABSTRACT :

ABSTRACT Objectives: To determined the resistant antibiotic of gram-negative bacteria isolated beetwen 1/10/2009 to 1/10/2010 in Thong Nhat hospital.Methods: Bacteria isolated from infections (bloodstream; urinary tract; broncho-pneumonia...). Results: P. aeruginosa are reported as resistant to AM, third-cephalosporin,TIC more than 90%, to TZP, CAZ, CIP more than 80%, resistant to IMP 78%, MEN 65%. Acinetobacter spp.are reported as resistant to third-cephalosporin, IMP, MEN more than 50%. K.pneumonia are reported as resistant to third-cephalosporin more than 30%, to IMP 1.25%, MEN 0.64% Enterobacter and E.coli are reported as resistant to IMP, MEN less than 5%, to TZP 7.59% and 8.7%, to NET 10.26% and 7.5%. Conclusions: P. aeruginosa are reported as resistant to all of major antibiotic. A.baumanni are reported as resistant to all of major antibiotic more than 50%. K.pneumonia, Enterobacter and E.coli are reported as sensitive to IMP,MEN. All most bacteria are reported as resistant to third-cephalosporin and CIP.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF