Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG NGỪA LOÉT DO TỲ ĐÈ CỦA ĐIỀU DƯỠNG KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

Đồng Nguyễn Phương Uyển(1), Lê Thị Anh Thư(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu nghiên cứu: Xác định kiến thức, thái độ và thực hành lâm sàng về phòng ngừa loét do tỳ đè của điều dưỡng tại khoa Hồi Sức Cấp Cứu.Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngangĐối tượng và phương pháp nghiên cứu: Điều dưỡng đang làm việc tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy được mời tham gia nghiên cứu từ tháng 2/2010 đến tháng 6/2010, được phỏng vấn bằng bảng câu hỏi. Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 10.0.Kết quả: 81 điều dưỡng tham gia nghiên cứu. Tỷ lệ ĐD có kiến thức đúng và thái độ đúng về phòng ngừa loét do tỳ đè là lần lượt là 85,2% và 80,2%. Tuy nhiên, tỷ lệ thực hành đúng còn thấp (43,2%). Có sự liên quan giữa kiến thức và thái độ, giữa thái độ và thực hành nhưng không tìm thấy sự liên quan giữa kiến thức đúng và thực hành đúng. Kết quả cũng cho thấy rằng những ĐD được học tập về phòng ngừa loét do tỳ tè trong khoảng thời gian một năm thì có kiến thức đúng cao hơn Kết luận: tỷ lệ ĐD có kiến thức đúng và thái độ đúng về phòng ngừa loét do tỳ đè cao nhưng lại không tương ứng với tỷ lệ thực hành.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: The aim of this study was to investigate knowledge, attitudes and practice regarding pressure ulcer prevention and treatment of critical care nursing.Design: A cross-sectional survey method was used.Material and Methods: Staff nurses working in medicalsurgical intensive care unit at Cho Ray hospital in HCM city, Viet Nam was invited to participate from February to June 2010. Data were collected using a questionnaire. Data analysis was carried out using SPSS version 10.0.Results: 81 staff nurses participated in the survey. The correct knowledge and attitudes of pressure ulcer was 85.2% and 80.2%, respectively, but correct practice was only 43.2%. There was a relationship between knowledge and attitudes, between attitudes and practice but not relationship between knowledge and practice of preventive pressure ulcers. In other hand, the nurses, attending a lecture about pressure ulcer prevention every year, could improve on their knowledge.Conclusions: Nursing staffs in intensive care unit had good knowledge and attitudes to pressure ulcer prevention but not improve on practice.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF