Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG KỸ THUẬT TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ TẠI ĐƠN VỊ PHẪU THUẬT TIM HỞ - BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 5 -2010 ĐẾN 12-2010

Nguyễn Đăng Khoa, Võ Quốc Bảo, Nguyễn Phước An, Huỳnh Thị Ánh Tuyết

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm các bệnh nhi được phẫu thuật tim hở có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể. Mô tả kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể bước đầu áp dụng tại đơn vị phẫu thuật tim hở tại bệnh viện Nhi Đồng 2Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Tất cả bệnh nhi được phẫu thuật tim hở có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể từ tháng 5/2010 đến 12/2010. Phương pháp nghiên cứu hồi cứu cắt ngang mô tả.Kết quả: Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2010, có 69 bệnh nhi tim bẩm sinh được phẫu thuật tim hở có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (CEC), trong đó thông liên thất 59%, tứ chứng Fallop 25%, thông liên nhĩ 4% và các dị tật khác 12%. Số bệnh nhi được hạ thân nhiệt ở 32ºC có 45 ca, 28ºC có 4 ca và 37ºC có 20 ca. Trong 69 ca được chúng tôi theo dõi thì 100% các ca tim đập lại tự động mà không dùng đến máy shock điện sau khi mở kẹp động mạch chủ.Kết luận: Kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể đã được áp dụng hiệu quả trong phẫu thuật các bệnh lý tim bẩm sinh thường gặp ở trẻ em tại đơn vị phẫu thuật tim hở bệnh viện Nhi Đồng 2.

ABSTRACT :

Objective: To describe characteristics of pediatric patients supported by cardiopulmonary bypass.Methods: Cross sectional survey. All pediatric patients who received CPB support from may 2010 to December 2010. Results: Sixty nine patients were followed. CIV 59%, TOF 25%, CIA 4% and other congienital heart defects 12%. Forty five cases assigne to mild hypothermic, four cases to moderate hypothermic and twenty cases to normalthermic. 100% cas with the heart beating automatiaclly after opening the clamp aortic.Conclusions: This approach allows to primarily evaluate the use of cardiopulmonary bypass in open heart surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF