Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
TỔN THƯƠNG MÔ HỌC NIÊM MẠC VÙNG MỎM MÓC Ở BỆNH NHÂN VIÊM XOANG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT

Lê Viết Trí, Phạm Kiên Hữu

TÓM TẮT :

Chúng tôi khảo sát tổn thương mô học niêm mạc vùng mỏm móc trên bệnh nhân viêm xoang được điều trị phẫu thuật nội soi mũi - xoang. Có 39 bệnh nhân được lấy niêm mạc vùng mỏm móc lúc phẫu thuật tại khoa tai mũi họng bệnh viện Nhân Dân Gia Định và bệnh viện ĐHYD từ tháng 01/2004 đến tháng 07/2004. Kết quả chúng tôi thu được những hình ảnh vi thể niêm mạc mỏm móc và tôi đánh giá được một số sự tương quan giữa lâm sàng và tổn thương mô học.

ABSTRACT :

We have studied the histology wound of uncinate process mucous membrane on sinusitis patients who were treated by functional endoscopic sinus surgery. There were 39 patients that were taken uncinate process mucous membrane while been operated at Nhan Dan Gia Dinh and Medical-Pharmaceutical University hospitals from January to July 2004. As the result, we have collected many pictures of histology wounds of uncinate process mucous membrane and we have evaluated some interrelations between clinical and histology wound.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF