Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 2
ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ĐIỆN DI RNA TÁCH CHIẾT TỪ PHÂN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÁT HIỆN VI-RÚT ROTA

Phạm Mai Thùy Trang, Lý Văn Xuân

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định giá trị của kỹ thuật điện di RNA tách chiết từ phân trong chẩn đoán tiêu chảy cấp do vi-rút Rota ở trẻ em. Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang và so sánh với đối tượng nghiên cứu là 251 mẫu phân của trẻ em bị tiêu chảy cấp được nhập viện điều trị tại Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng 1 - TP. Hồ Chí Minh. Xét nghiệm PCR được sử dụng làm tiêu chuẩn vàng. Công cụ dùng để phân tích và xử lý số liệu là phần mềm Epi Info 6.04 và sử dụng phép kiểm 2 để so sánh các tỉ lệ. Kết quả: Có 102 trường hợp (40,64%) dương tính xác định bằng PCR và 96 trường hợp (38,25%) dương tính xác định bằng kỹ thuật điện di RNA. Phân tích 102 trường hợp dương tính xác định bằng kỹ thuật PCR cho thấy chỉ có 83 trường hợp cho kết quả dương tính bằng kỹ thuật điện di RNA. Phân tích 149 trường hợp âm tính xác định bằng kỹ thuật PCR cho thấy chỉ có 136 trường hợp cho kết quả âm tính bằng kỹ thuật điện di RNA. Tỉ lệ dương tính xác định bằng PCR (40,64%) so với tỉ lệ dương tính phát hiện bằng điện di RNA (38,25%) là không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,58). Với PCR làm chuẩn vàng, kỹ thuật điện di RNA có độ nhạy là 81,37% và độ đặc hiệu là 91,27%. Kết luận: Với giá thành rẻ nhưng vẫn cho kết quả tin cậy được, kỹ thuật điện di RNA tách chiết từ phân có thể sử dụng để chẩn đoán vi-rút Rota trong bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em tại các phòng thí nghiệm không có các điều kiện để thực hiện PCR.

ABSTRACT :

Purpose: To define the sensitivity and specificity of the agarose gel electrophoresis of the RNA extracted from the fecal samples collected from children with acute diarrhea for diagnosis of Rotavirus. Method: Cross-sectional descriptive study. The object of study was 251 fecal samples collected from children with acute diarrhea hospitalized at Nhi Dong 1 hospital in HCMC. PCR technique was used as gold standard. The Epi Info 6.04 and 2 were used for data analysis. Results: 102 samples (40.64%) of the stool were positive detected by PCR compared to 96 (38.25%) positive detected by agarose electrophoresis of the RNA extracted from the stool and these detection ratios gave no significant statistic (P=0.58). Among 102 cases positive with PCR technique, only 83 were positive with agarose gel electrophoresis of the RNA extracted from the samples. Among 149 cases negative with PCR, 136 were negative wit h agarose gel electrophoresis. Using PCR as gold standard, the agarose gel electrophoresis of the RNA extracted from the stool reaches the sensitivity of 81,37% and the specifity of 91,27%. Conclusion: With the low cost, the agarose gel electrophoresis of the RNA extracted from the stool should be used in the clinical laboratories where have no PCR facilities to define diagnosis of rotavirus, the main pathogen causing acute diarrhea in children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF