Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
NANG NHẦY RUỘT THỪA GÂY TẮC MANH TRÀNG: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP

Huỳnh Kim Thôi, Dương Quốc Trung

TÓM TẮT :

Nang nhầy ruột thừa là một loại u giả do tắc cơ học trong lòng ruột. Ruột thừa to dần lên do chứa chất nhầy bên trong; nhiều khi có thể sờ được trong khám bụng, buộc phải cắt bỏ. U thường phát triển bên ngoài manh tràng. Chúng tôi báo cáo một trường hợp nang nhầy ruột thừa phát triển ngược vào lòng manh tràng tạo u giả gây tắc ruột và khó khăn cho chẩn đoán hình ảnh và lâm sàng trước mổ.

ABSTRACT :

Obstruction of the appendix may lead to distention of the lumen by secreting mucus, a condition termed "mucocele". The appendiceal lumen, filled with mucus, can be palpable and required exploratory laparotomy. The appendiceal mucocele development are not often involved with the cecum. We has recently found a appendiceal mucocele that inverted into cecum causing a tumor-loke structure with obstruction. It was not easy to confirm the exact diagnosis before operation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF