Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 2
DỰ KIẾN CHỨC NĂNG HÔ HẤP SAU MỔ CẮT BỎ MỘT PHẦN PHỔI BẰNG GHI HÌNH ĐỊNH LỰỢNG TƯỚI MÁU PHỔI VỚI MAA-Tc99m

Nguyễn Thế Trí, Trần Xuân Trường

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: của chúng tôi là đánh giá vai trò của xạ hình định lượng tưới máu phổi trong dự kiến chức năng thông khí sau mổ và thay đổi chức năng thông khí sau mổ phổi. 74 bệnh nhân phẫu thuật phổi gồm 60 nam và 14 nữ được đánh giá trước và sau mổ 1 và 3 tháng với các thông số FVC và FEV1. Dự kiến chức năng sau mổ bằng xạ hình định lượng tưới máu phổi trước mổ.
Kết quả: FVC và FEV1 dự kiến có tương quan tốt với các thông số tương ứng đo được sau mổ. Hệ số tương quan tuyến tính so với thời điểm sau mổ 3 tháng tương ứng là 0,695 và 0,750 (p<0,01) với cắt phổi; 0,782 và 0,849 (p<0,01) với cắt thùy phổi. FVC và FEV1 sau mổ 3 tháng giảm 32,9 và 28,3% sau cắt phổi; 16 và 14% sau cắt thùy phổi.
Kết luận: Chức năng thông khí sau mổ phổi giảm nhiều so với trước mổ. Mức độ suy giảm phụ thuộc vào phạm vi phổi bị cắt bỏ và thời điểm đánh giá.

ABSTRACT :

Objectives: The aim of our study is evaluation the role of Lung Perfusion Scintigraphy in predicted postresection pulmonary function and pulmonary function after lung resection.
Method: 74 patients, 60 male and 14 female, mean age 56, underwent lung resection were preoperative evaluated with FVC and FEV1, predicted postoperative FVC and FEV1 (ppo FVC and ppoFEV1) by Lung Perfusion Scintigraphy. FVC and FEV1 were remeasured at 1 and 3 month after lung resection.
Result: The linear regression analyse of ppo FVC and ppoFEV1 and measured value at 3 month after lung resection showed significant correlations (r=0.695 and 0.750 (p<0.01) postpneumonectomy; r= 0.782 and 0.849 (p<0.01) postlobectomy).The function loss of FVC and FEV1 after 3 month postpneumonectomy were 32.9 and 28.3%; postlobectomy were 16 and 14%.
Conclusion: Lung Perfusion Scintigraphy is the good, effected and reliabled method in predicted postresection pulmonary function in Vietnam.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF