Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
BÓC U XƠ TỬ CUNG QUA NỘI SOI KHÔNG DÙNG MORCELATOR

Châu Khắc Tú, Lê Sĩ Phương, Bạch Cẩm An, Lê Minh Toàn, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Minh Thắng, Phùng Quang Thủy, Đinh Thị Phương Minh, Trần Thị Tuyết

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phương pháp bóc u xơ tử cung qua nội soi kết hợp lấy bệnh phẩm qua túi cùng sau.Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu theo phương pháp cắt ngang mô tả trên trên 50 bệnh nhân có chỉ định bóc nhân xơ tử cung qua nội soi kết hợp với lấy bệnh phẩm qua túi cùng Douglas từ tháng 6/2008 đến 6/2010.Kết quả: Tỷ lệ thành công của phẫu thuật là 100%, kích thước nhân xơ < 5cm chiếm tỷ lệ 64%, thời gian phẫu thuật trung bình 73,25 ± 25,12 phút, biến chứng trong mổ: 2%, biến chứng sau mổ: 4%.Kết luận: Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung và lấy bệnh phẩm qua túi cùng Douglas là phương pháp an toàn và đáng tin cậy. Lấy bệnh phẩm qua túi cùng Douglas giúp làm giảm thời gian phẫu thuật, có thể áp dụng tại tuyến y tế có nguồn lực hạn chế.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: Assess the effectiveness of the laparoscopic myomectomy, throughout the Douglas.Study design: We studied of 50 cases passed laparoscopic myomectomy from June 2008 to June 2010 at Hue Central Hospital. Result: Successful rate of laparoscopic operation was 100%, the average duration of the operation was 73.25 ± 25.12 min, the mean diameter of the largest myoma < 5 cm ratio was 64%, complication in operation was 2 %, post-operative complication was 4 %. Conclusion: Laparoscopic myomectomy, take fibroid throughout the Douglas is a safe and reliable procedure, reduces surgery time, can be applied in health facilities have limited resources.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF