Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
ĐÁNH GIÁ SÁU CHẤT ĐÁNH DẤU HÓA MÔ MIỄN DỊCH ĐỂ PHÂN BIỆT U TRUNG BIỂU MÔ MÀNG PHỔI ÁC TÍNH VÀ UNG THƯ MÀNG PHỔI LOẠI TẾ BÀO BIỂU MÔ TUYẾN: NGHIÊN CỨU TIẾN CỨU TRÊN 94 BỆNH NHÂN.

Nguyễn Hữu Lân(1), Nguyễn Huy Dũng(2), Nguyễn Sơn Lam(2)

TÓM TẮT :

Mục đích: Đánh giá giá trị của sáu chất đánh dấu hóa mô miễn dịch trong phân biệt u trung mạc màng phổi ác tính và ung thư màng phổi loại tế bào biểu mô tuyến.Đối tượng và phương pháp: Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 12 năm 2010, chúng tôi đã thu dung vào nghiên cứu tiến cứu đơn trung tâm một loạt 94 bệnh nhân có chẩn đoán giải phẫu bệnh là u trung mạc màng phổi ác tính và ung thư màng phổi loại tế bào biểu mô. Các yếu tố được phân tích là đặc tính tuổi, giới tính, giải phẫu bệnh và biểu hiện chất đánh dấu hóa mô miễn dịch. Kết quả: Có 35 u trung mạc màng phổi ác tính và 59 ung thư màng phổi loại tế bào biểu mô được nghiên cứu biểu hiện những chất đánh dấu sau: CytokeratinLMW, Thyroid Transcription Factor-1, Surfactant Protein A, Desmin, Mesothelioma Ab-1 and Calretinin. Đối với u trung mạc màng phổi ác tính, 100% dương tính với calretinin, 65,7% dương tính với mesothelioma Ab-1, 51,4% dương tính với cytokeratin, 48,6% dương tính với desmin, 5,7% dương tính với thyroid transcription factor-1, 2,9% dương tính với Surfactant Protein A. Đối với ung thư màng phổi loại tế bào biểu mô tuyến, 96,1% dương tính với thyroid transcription factor-1, 94,1% dương tính với Surfactant Protein A, 35,3% dương tính với Surfactant Protein A, 2% dương tính với calretinin, 2% dương tính với mesothelioma Ab-1, và không có trường hợp nào dương tính với desmin.Kết luận: Phân tích các kết quả đã cho kết luận Cytokeratin, Thyroid Transcription Factor-1, Surfactant Protein A, Desmin, Mesothelioma Ab-1 và Calretinin là những chất đánh dấu hóa mô miễn dịch tốt để phân biệt u trung mạc màng phổi ác tính và ung thư màng phổi loại tế bào biểu mô tuyến.

ABSTRACT :

Objective: to evaluate the value of six immunohistochemical markers for distinguish malignant pleural mesothelioma from pleural adenocarcinoma.Material and method: From January 2008 to December 2010, we have included in a prospective monocentric protocol 94 successive patients who were anatomopathologically diagnosed as malignant pleural mesothelioma and pleural carcinomas. The analysed factors were characteristics of age, sex, anatomo-pathologic and expression of the immunohistochemical markers.Results: There were 35 malignant pleural mesothelioma and 59 pleural carcinomas were investigated for expression of the following markers: CytokeratinLMW, Thyroid Transcription Factor-1, Surfactant Protein A, Desmin, Mesothelioma Ab-1 and Calretinin. Of the malignant pleural mesothelioma, 100% were positive for calretinin, 65.7% for mesothelioma Ab-1, 51.4% for cytokeratin, 48.6% for desmin, 5.7% for thyroid transcription factor-1, 2.9% for Surfactant Protein A. Of the pleural adenocarcinomas, 96.1% were positive for thyroid transcription factor-1, 94.1% for Surfactant Protein A, 35.3% for Surfactant Protein A, 2% for calretinin and for mesothelioma Ab-1, 0% for desmin.Conclusion: After analyzing the results, it is concluded that Cytokeratin, Thyroid Transcription Factor-1, Surfactant Protein A, Desmin, Mesothelioma Ab-1 and Calretinin are the well immunohistochemical markers for differentiating malignant pleural mesothelioma from pleural adenocarcinoma.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF