Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 2
GIÁM ĐỊNH SÁN LÁ RUỘT NHỎ HAPLORCHIS TAICHUI VÀ H. PUMILIO SỬ DỤNG CHỈ THỊ ITS-2 (INTERNAL TRANSCRIBED SPACER)

Kim Văn Vạn(1), Lê Thanh Hòa(2), Nguyễn văn Đề(3), Nguyễn Thị Bích Nga(2), Nguyễn Thị Tuyết Nhung(2), Anders Dalgaard(4)

TÓM TẮT :

Sán lá ruột nhỏ Haplorchis thường ký sinh ở ruột non của người và động vật ăn cá nhiễm ấu trùng sán chưa được xử lý triệt để. Do trứng, ấu trùng và sán trưởng thành có kích thước nhỏ, hình dạng giống với một số loài sán lá khác nên dễ chẩn đoán và nhận dạng nhầm.
Mục tiêu: Giám định phân tử 2 loài sán lá ruột nhỏ H. taichui và H. pumilio.
Phương pháp: Một phương pháp sinh học phân tử lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam nhằm xác định sán lá ruột nhỏ bao gồm H. taichui và H. pumilio dựa trên phản ứng PCR gen ITS-2 với mồi xuôi là 3SF: 5'-GGTACCGGTGGATCACTCGGCTCGTG-3' và mồi ngược BD2R: 5'-TATGCTTAAATTCAGCGGGT-3'), sử dụng chung cho các loài sán lá ở nhiệt độ bám mồi là 50oC, và giải trình trình tự phân tích gen. Nguồn mẫu được dùng cho nghiên cứu gồm sán trưởng thành ký sinh trên người và ấu trùng metacercaria ký sinh trên cá được thu ở Nam Định (Việt Nam) và Băng cốc (Thái Lan).
Kết quả và kết luận: Chuỗi gen ITS-2 thu được có độ dài 290 bp là của H. pumilio và 446 bp là của H. taichui. Trình tự sắp xếp nucleotide trong gen ITS-2 của H. taichui chênh lệch so với H. pumilio do một đoạn gen có độ dài 154 nucleotide được chèn vào từ nucleotide thứ 198 đến 352. Có sự tương đồng cao (99-100%) trong gen ITS-2 giữa mẫu sán Việt Nam và mẫu sán Thái Lan trong nghiên cứu.

ABSTRACT :

Haplorchis spp are tiny trematodes to be found in the small intestines of various definitive hosts such as human, birds, cats, dogs and rats. Human and other definitive hosts are infected by eating raw freshwater fishes containing encysted metacercariae. Haplorchis spp. is not easy to discriminate from other trematodes due to their minute size, similar morphology of eggs, cercaria, metacercaria and adult worm.
Objectives: To identify molecular H. pumilo and H. taichui.
Methods: A molecular method was applied to identify H. pumilo and H. taichui based on amplification of ITS-2 using forward primer, 3SF: 5'-GGTACCGGTGGATCACTCGGCTCGTG-3' and reverse primer BD2R: 5'-TATGCTTAAATTCAGCGGGT-3-BD2R) with annealing at 50oC in the polymerase chain reaction (PCR) and sequencing for analyzing the nucleotide composition. Samples including adult worm and metacercariae were collected on human and fish in Nam Dinh (Vietnam) and Bangkok (Thailand).
Results and conclusions: length of ITS-2 specific for H. taichui is 446bp; and for H. pumilio is 290bp. ITS-2 sequence in H. taichui longer than that in H. pumilio is due to the insertion of 154 nucleotides between nucleotide 198 and 352. There was high identity rate of nucleotides (99-100%) in the ITS-2 gene between Vietnamese and Thai H. taichui or H. pumilii, respectively.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF