Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 2
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

Trần Diệp Khoa, Trương Quang Bình

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: xác định mối liên quan giữa hội chứng chuyển hóa (HCCH) và tình trạng tổn thương động mạch vành (ĐMV). 
Phương pháp nghiên cứu: tiền cứu, mô tả, phân tích. 
Kết quả: Số nhánh ĐMV tổn thương trung bình ở bệnh nhân có HCCH là 2,16 ± 0,76 và ở bệnh nhân không có HCCH là 1,81 ± 0,79 (p < 0,05). Số nhánh ĐMV tổn thương trung bình ở bệnh nhân có 3 thành phần của HCCH là 1,8 ± 0,63; 4 thành phần của HCCH là 2,35 ± 0,71; và 5 thành phần của HCCH là 2,89 ± 0,33. 
Kết luận: Bệnh nhân có HCCH thì có nhiều nhánh ĐMV tổn thương hơn bệnh nhân không có HCCH. Số thành phần trong HCCH càng nhiều thì ĐMV tổn thương càng nặng.

ABSTRACT :

Objectives: To find out the relationship between the metabolic syndrome and the severity of coronary artery on angiographic. 
Materials & Methods: A cross sectional descriptive study was conducted in 205 patients had the coronary artery angiography, in which 96 had metabolic syndrome. 
Results: The patients with metabolic syndrome had more stenos vessels (2.16 ± 0.76) than the one without metabolic syndrome (1.81 ± 0.79, p < 0.05). The more number of stenosed vessels defected on angiography the more number of metabolic syndrome factors showed on clinic: 1.8 ± 0.63 stenosed vessels in 3 factors of metabolic syndrome; 2.35 ± 0.71 in 4 factors and 2.89 ± 0.33 with 5 factors. 
Conclusion: The patients with metabolic syndrome had more stenosed coronary vessels than the one without. The more they had factors of metabolic syndrome, the more severity they had over their coronary arteries.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF