Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 2
NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN CỦA HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN VÀ ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH MẠCH VÀNH

Nguyễn Văn Trí, Huỳnh Thị Nguyệt Phương

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phát hiện sớm tăng huyết áp do hẹp động mạch thận, điều trị hiệu quả giúp giảm được nguy cơ bệnh mạch vành. Ngược lại, với những bệnh nhân bệnh mạch vành, nếu phát hiện và điều trị hẹp động mạch thận sẽ giảm được nguy cơ biến cố tim mạch thứ phát. Do đó, mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là xác định mối tương quan của hẹp động mạch thận và động mạch vành. Phương pháp: Nghiên cứu 149 bệnh nhân bệnh mạch vành có hoặc không có hẹp động mạch thận khi chỉ định chụp động mạch thận cùng lúc với động mạch vành Kết quả: Tỉ lệ hẹp động mạch thận ở bệnh nhân bệnh mạch vành 44,30%, trong đó 48% tăng huyết áp liên quan với hẹp động mạch thận. Mối liên quan giữa hẹp động mạch thận và động mạch vành: - Bệnh 1 nhánh động mạch vành so với hẹp động mạch thận 1 bên 11 (22,92%); hẹp cả 2 động mạch thận 8 (16,67%). - Bệnh 2 nhánh động mạch vành so với hẹp động mạch thận 1 bên 10 (24,39%) và hẹp cả 2 bên là 8 (19,51%). - Bệnh 3 nhánh động mạch vành so với hẹp động mạch thận 1 bên: 20 (24,39%) và hẹp 2 động mạch thận: 9 (7,41%). Kết luận: Tần suất hẹp động mạch thận gia tăng với số lượng động mạch vành bị hẹp, thường từ 2 nhánh trở lên. Do đó thầy thuốc nên tầm soát hẹp động mạch thận trên bệnh nhân có bệnh mạch vành.

ABSTRACT :

Introduction: Treating early hypertensive patients with renal artery stenosis (RAS) help reduce the risk of coronary artery disease (CAD). Conversely, CAD patients with treated RAS reduce secondary complications. Therefore, our objectives are valuating corelation of renal and coronary artery stenosis. Methods: Studying 149 CAD patients with or without significant renal artery stenosis (RAS) indicated for renal arteriography at the time of coronary arteriography. Results: The prevalence RAS of CAD patients 44.30 percent and interrelate hypertension is 87 percent. Corelation of renal and coronary artery stenosis: One stenosis coronary segment interrelates with. unilateral - RAS group 22.92 % and bilateral RAS 16.67%. Two stenosis coronary segments interrelate with unilateral - RAS group 24.39% and bilateral RAS 19.51%. Three stenosis coronary segments interrelate with unilateral - RAS group 33.33% and bilateral RAS 7.41%. Conclusions: The frequence of RAS increased with the number of stenosis coronary segments. So, it is reasonable to perform sreening renal arteriography at the time of coronary arteriography.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF