Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2010

Nguyễn Đức Công, Hồ Thượng Dũng, Đặng Thị Thùy Quyên

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Khảo sát những đặc điểm của bệnh nhân hạ đường huyết và những yếu tố nguy cơ gây hạ đường huyết. Đối tượng & Phương pháp: Khảo sát 36 bệnh nhân mới vào viện hay đang điều trị trong bệnh viện có đường huyết < 70mg/dL (3,9mmol/l). Kết quả & bàn luận: Đa số BN>70t (58%), đang điểu trị thuốc hạ đường huyết (66,7%), nhưng BN không đái tháo đường bị hạ đường huyết cũng tương đối cao 33,3%. BN ngoại trú (61,1%) so nội trú (38,9%); triệu chứng nhẹ (mệt, vã mồ hôi...) (52,8%) so nặng (lơ mơ, mê..) (16,7%) gặp chủ yếu ở BN ngoại trú. Kết luận: Phần lớn hạ đường huyết xảy ra trên bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị thuốc nhưng chán ăn hay bỏ bữa.

ABSTRACT :

ABSTRACTAim: To examine some characteristic of hypoglicemic patient and its risk factors. Materials & Methods:To evaluate 36 patients who have just admitted and inpatients with the glucose falls below 70 mg/dL. Results & Discussion: The most patients are more than 70 year old (58%). Hypoglycemia occur as a complication of treatment of diabetes mellitus with insulin or oral medications (66.7%). Hypoglycemia is less common in non-diabetic persons (33.3%). Hypoglycemia occur in outpatients is 61.1%; and inpatients, 38.9%. There are 52.8% patients with hypoglycemic symptoms and manifestations is fatigue, weakness, sweating. About 16.7% hypoglycemic symptoms is more severe symptoms such as confusion, coma in patients who come mostly from outpatients. Conclusion: The most case of hypoglycemia occur in patient of diabetes mellitus with reduction of oral intake while continuing to take insulin or oral medications.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF