Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ-THỰC HÀNH VỀ PHÒNG BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B CỦA SINH VIÊN Ở KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NHA TRANG, KHÁNH HOÀ THÁNG 4 NĂM 2010

Huỳnh Thị Kim Truyền(1), Đỗ Văn Dũng(2), Huỳnh Ngọc Vân Anh(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Xác định kiến thức thái độ thực hành của sinh viên và các yếu tố liên quan về phòng bệnh viêm gan siêu vi B.Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả. Đối tượng nghiên cứu là 402 sinh viên ở ký túc xá trường cao đẳng sư phạm Nha Trang, Khánh Hòa vào tháng 4 năm 2010. Với bộ câu hỏi tự điền soạn sẵn.Kết quả: Qua khảo sát 402 sinh viên về phòng bệnh viêm gan siêu vi B cho thấy có 68% sinh viên có kiến thức đúng, 90% có thái độ đúng, 18% có thực hành đúng. Nguồn thông tin về bệnh VGSV B được tiếp cận nhiều nhất từ ti vi 77%. Có mối liên quan về kiến thức phòng bệnh viêm gan siêu vi B giữa sinh viên có trình độ học vấn khác nhau, giữa thực hành phòng bệnh viêm gan siêu vi B với đặc điểm giới tính và giữa kiến thức, thực hành với thái độ phòng bệnh Viêm gan siêu vi B. Kết luận: Tỉ lệ sinh viên có kiến thức và thái độ đúng khá cao. Tỉ lệ sinh viên có thực hành đúng còn rất thấp. Có mối liên quan về kiến thức giữa sinh viên có trình độ học vấn khác nhau. Có mối liên quan về thực hành giữa sinh viên nam và nữ. Có mối liên quan giữa kiến thức đúng

ABSTRACT :

ABSTRACTAims: To explore the knowledge, attitude and practice of students on prevention of hepatitis B and relating factors.Method: This is a cross-sectional study collecting information in knowledge, attitude and practice on prevention of hepatitis B and relating factors of 402 students who are students of Khanh Hoa's College of Pedagoy using questionnaires.Result: Percentage of students having good knowledge, attitude and practice in prevention hepatitis B was 68%, 90% and 18%, respectively. Source of information about hepatitis B which is most accessible is from the TV. There is the relationship of knowledge in hepatitis B prevention and levels of education. There is different between male and female students in percentage of good practice in hepatitis B prevention and students with sexual characteristics. There are the relationships between knowledge and attitude, between attitude and practice on prevention of hepatitis B.Conclusion: Students have good knowledge and attitude but the percentage of having good practice is still low, especially male students. Provide students good knowledge may improve their practice on hepatitis B prevention.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF