Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 4
TÌNH HÌNH BỆNH KHOA HỒI SỨC NHI ĐỒNG 2 TỪ 07/2009-12/2009 VÀ BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG CHỈ SỐ PRISM III TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG

Vũ Hiệp Phát, Nguyễn Thị Hoài Hương, Nguyễn Đăng Khoa, Đoàn Thị Lê Bình

TÓM TẮT :

PRISM III (Paediatric risk of Mortality) là một chỉ số có giá trị trong tiên lượng tử vong trên bệnh nhi (BN) nhập khoa Hồi sức. 
Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm bệnh khoa Hồi sức Nhi Đồng 2 và đánh giá bước đầu việc sử dụng chỉ số PRISM III trong tiên lượng tử vong tại khoa. 
Phương pháp nghiên cứu: Đoàn hệ tiền cứu. Các BN nhập khoa Hồi sức trong 24 giờ đầu sẽ được ghi nhận 17 thông số lâm sàng và cận lâm sàng của PRISM III và theo dõi cho đến khi kết thúc điều trị tại khoa. 
Kết quả: 156 BN được đưa vào nghiên cứu, tỷ lệ tử vong chung là 14.6%, khối Hồi sức Nội có tỷ lệ tử vong cao hơn khối Hồi sức Ngoại (25,7% so với 5,5%, p=0,001). Sơ sinh chiếm tỷ lệ cao nhất (62,3%) với các bệnh lý đặc trưng đi kèm. Nhóm BN tử vong có PRISM III trung bình trong 24 giờ đầu cao hơn nhóm giảm bệnh (18,45 so với 11,22, p=0,000). Từ mức điểm 10 của PRISM III có sự khác biệt có ý nghĩa về tiên lượng giữa 2 nhóm. Các thông số có vai trò quan trọng trong tiên lượng tử vong chung là điểm Glasgow (p=0,019) và tình trạng toan máu (p=0,000); trong đó ngoài hai chỉ số trên, ở đối tượng sơ sinh, tiên lượng tử vong còn phụ thuộc nhiều vào các thông số đường huyết (p=0,003), rối loạn đông máu (p=0,005), giảm Oxy máu (p=0,024). 
Kết luận: Hồi sức Nhi Đồng 2 cần tập trung hơn vào nhóm đối tượng sơ sinh. PRISM III có giá trị trong việc tiên lượng tử vong trên BN khoa Hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 2.

ABSTRACT :

Objective: To describe characteristics of intensive care in Children's Hospital 2 and primarily evaluate the use of PRISM III score in predicting paediatric mortality.
Methods: Prospective cohort. In patients admitted to resuscitation unit, 17 physiological parameters of PRISM III were collected in the first 24 hours.
Results: 155 patients were enrolled, overall mortality rate is 14.6%, and that of patients in Bloc A (medical care) is significantly higher than that of patients in Bloc B (post-surgical care) (25.7% and 5.5%, respectively, p=0.001). Newborns were 62.3%, presenting with their particular risk factors and diseases. PRISM III score is statistically different in two groups of deaths and recovered patients (18.45 and 11.22, respectively, p=0.000). With PRISM III above 10, there is a significant difference in mortality prediction between two groups. The most significant parameters are: mental status (p=0.019) and acidosis (p=0.000). In neonates, high glycemie, hemostasis dysfunction and hypoxemie are important predictors (p= 0.003, 0.005 and 0.024 respectively).
Conclusion: Neonates must be given more intensive and specific care. PRISM III is a useful tool for predicting mortality in resuscitation care at the Children's Hospital 2.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF