Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠCH CẦU CẤP DÒNG TUỶ Ở TRẺ EM VỚI PHÁC ĐỒ ADE

Bùi Thị Vạn Hạnh(1), Huỳnh Nghĩa(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: đánh giá bước đầu hiệu quả và độc tính của phác đồ ADE.Đối tượng: trẻ em từ 1-16 tuổi mới được chẩn đoán AML (trừ M3) thỏa điều kiện hóa trị liệu theo phác đồ ADE.Phương pháp nghiên cứu: thực nghiệm lâm sàng, tiền cứu.Kết quả: Từ tháng 9/2009 đến tháng 7/2011, chúng tôi tiến hành điều trị 16 trường hợp bạch cầu cấp dòng tủy trẻ em mới chẩn đoán (de novo) tại Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học Tp.HCM theo phác đồ ADE. Tuổi từ 1-16, trung bình 7,937±5,026. Tỉ lệ nam - nữ tương đương (8/8). Kết quả: 68,8% (11/16) bệnh nhân lui bệnh hoàn toàn; 12,5% (2/16) bệnh nhân lui bệnh không hoàn toàn; 6,2% (1/16) bệnh nhân tử vong do suy hô hấp - viêm phổi nặng tiến triển. Thời gian hồi phục bạch cầu hạt > 0,5k/ul là 26,38±6,826 ngày (20-44 ngày). Thời gian nằm viện là 46,13±10,33 ngày (30-66 ngày). Kết luận: Nghiên cứu bước đầu cho thấy phác đồ ADE có hiệu quả tương đối trên bạch cầu cấp dòng tuỷ trẻ em và độc tính có thể chấp nhận được. Cần nghiên cứu trên cỡ mẫu lớn hơn để có kết luận chính xác.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the effect and toxicity of ADE therapy in children with AML in The Blood Transfusion and Hematology Hospital, Ho Chi Minh city.Subjects: children from 1 to 16 ages was diagnosed AML de novo (not M3) and was treated with ADE protocol.Method: clinical trial.Results: From Sep 2009 to July 2011, 16 patients (age 1-16, 7.937±5.026 age with 8 males and 8 females) with AML de novo were treated with induction chemotherapy of ADE protocol at the Blood Transfusion and Hematology Hospital HCM City. 68.8% (11/16) patients were complete remission, 12.5% (2/16) patients were incomplete remission, 6.2% (3/31) patients none remission, 6,2% (1/16) patients were induction deaths due to pneumocytis infection. Neutrophil recovery >0.5x109/l by allocated treament is 26.38±6.826 days (20-44days). Days of hospitalization is 46.13±10.33 days (30-66 days).Conclusion: ADE protocol has relative efficiency in children with AML and the toxicity was acceptable. It is necessary to make the research on larger sample size for having more exactly conclusion.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF