Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
NGHIÊN CỨU SỰ BỘC LỘ ER, PR, HER2 VÀ NỒNG ĐỘ CA15-3 TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ VÚ XÂM NHẬP

Đặng Công Thuận(1), Nguyễn Phúc Duy Quang(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTUng thư vú là bệnh ác tính thường gặp nhất ở phụ nữ, các chọn lựa điều trị ung thư vú rất phức tạp và đa dạng. Các dấu ấn sinh học đơn độc hoặc kết hợp là nhu cầu cấp thiết để dự đoán sự tái phát bệnh và là cơ sở để đưa ra phác đồ điểu trị bổ trợ sau khi điều trị tại chỗ. Mục đích của nghiên cứu này là để xác định sự biểu lộ và mối liên quan giữa các dấu ấn sinh học (thụ thể nội tiết, HER2) và sự thay đổi nồng độ CA 15-3 với các yếu tố tiên lượng kinh điển ở bệnh nhân ung thư biểu mô vú xâm nhập.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 150 trường hợp ung thư biểu vú được nghiên cứu mô tả cắt ngang. Nhuộm hóa mô miễn dịch ER, PR và HER2 bằng kỹ thuật ABC. Sử dụng phương pháp sandwich để đo nồng độ CA15-3 huyết thanh sau mổ.Kết quả: Kích thước u thường gặp là 2-5cm (57,4%). Loại mô học hầu hết là thể ống xâm nhập (78,0%). ER, PR và HER2 dương tính ở 53,3%; 46,7% và 61,3% các trường hợp theo thứ tự. Nồng độ CA15-3 huyết thanh tăng sau khi phẫu thuật chiếm 56,0% các trường hợp. Độ mô học tương quan có ý nghĩa với ER (p<0,01, r = - 0,43), PR (p<0,001, r = -0,4), HER2 (p<0,01, r = 0,35) và với sự tăng nồng độ CA13-5 huyết thanh (p<0,05, r = 0,25) của bệnh nhân ung thư biểu mô vú xâm nhập. Tình trạng di căn hạch nách có tương quan có ý nghĩa với HER2 và sự tăng nồng độ CA15-3 huyết thanh (p=0,0001, r = 0,32). Kích thước u tương quan có ý nghĩa với HER2 và CA15-3 (p<0,01, r=0,25). Kết luận: Sự biểu lộ HER2 và sự tăng nồng độ CA15-3 huyết thanh của bệnh nhân ung thư biểu mô vú xâm nhập tương quan có ý nghĩa với các yếu tố tiên lượng truyền thống (kích thước u, độ mô học và tình trạng di căn hạch).

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: Breast cancer is the most common malignancy in women, the options for treatment of breast cancers are complex and varied. There is a need for biomarkers that would, alone or in combination with others, be sufficient to predict disease recurrence and the basis for supplemental treatment after local therapy. The aim of this study was to determine the expression and the association between the biomarkers (ER, PR, HER2), serum levels of CA 15-3 and traditional prognostic factors (tumor size, histological grading, lymph node status) in invasive breast carcinoma.Patients and methods: 150 patients with breast cancer are enrolled in our descriptive, cross-sectional study. ER, PR and HER2 were immunohistochemically stained by ABC method. CA15-3 in sera after operation was monitored by sandwich method. Results: The common size of the tumor was 2-5 cm in diameter in 86 patients (57.4%). 117 patients (78.0%) had invasive duct carcinoma. ER, PR, HER2 were positive in 53.3%, 46.7% and 61.3% of the total cases, respectively. Serum levels of CA15-3 increasing after operation comprised 56.0% of all cases. The histological grading had a significant correlation with the expression of ER (p<0.01, r = - 0.43), PR (p<0.001, r = -0.4), HER2 (p<0.01, r = 0.35) and elevated serum levels of CA 15-3 (p<0.05, r = 0.25) in invasive breast carcinoma. Axillary lymph node metastasis status had a significant correlation with HER2 (p=0.0043, r = 0.23) and elevated serum levels of CA 15-3 (p=0.0001, r =0.32). Tumor size had a significant correlation with HER2 and CA15-3 (p<0.01, r = 0.25). Conclusions: The expression of HER2 and elevated serum levels of CA15-3 in invasive breast carcinoma significantly correlated with traditional prognostic factors (tumor size, histological grading and lymph node status).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF