Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM BILIRUBIN Ở TRẺ SƠ SINH BỊ VÀNG DA

Võ Đức Trí, Tăng Chí Thượng, Nguyễn Kiến Mậu, Quan Minh Phú, Hoàng Thị Thủy

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm yếu tố ảnh hưởng lên kết quả xét nghiệm bilirubin ở trẻ sơ sinh bị vàng da do tăng bilirubin gián tiếp Phương pháp nghiên cứu: Bệnh-chứng Kết quả: 46 trẻ sơ sinh bị vàng da do tăng bilirubin gián tiếp được đưa vào nghiên cứu. Nồng độ bilirubin gián tiếp ở mẩu máu che kín trong 15 phút đầu tiên (22,1733 ± 6,6548) cao có ý nghĩa thống kê so mẫu không che (22,0643 ± 6,5540). Nồng độ bilirubin gián tiếp ở mẩu máu che kín sau thời gian 3 giờ lưu mẫu (22,0207 ± 6,6156) cao có ý nghĩa thống kê so mẫu không che sau lưu mẫu 3 giờ (20,9651 ± 6,2367). Nồng độ bilirubin gián tiếp ở mẫu máu che kín và thử ngay (22,1733 ± 6,6548) cao có ý nghĩa thống kê so mẫu không che và thử sau 3 giờ lấy mẫu (20,9651 ± 6,2367). Kết luận: Nồng độ bilirubin gián tiếp bị giảm khi để mẫu thử tiếp xúc với ánh sáng và lưu mẫu lâu. Do đó, để cho kết quả xét nghiệm bilurubin chính xác mẫu thử cần được che kín và thử sớm sau khi lấy mẫu.

ABSTRACT :

Objective: To find out factors that effect to indirect bilirubin results in neonatal jaundice. Study design: Case - control study Results: 46 newborns were enrolled this study. Indirect bilirubin concentrations in covered blood samples are significantly higher than uncovered blood samples (22.1733 ± 6.6548 vs 22.0643 ± 6.5540). After three hours taking blood sample from patient, indirect bilirubin concentrations in covered blood samples are significantly higher than uncovered blood samples (22.0207 ± 6.6156 vs 20.9651 ± 6.2367). Indirect bilirubin concentrations of uncovered blood samples that were measured after three hours taking blood are significantly lower than covered blood samples that were measured within 15 minute after taking blood (20.9651 ± 6.2367 vs 22.1733 ± 6.6548). Conclusions: We need to cover blood samples and test indirect bilirubin as soon as possible after taking blood to get exact results.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF