Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 4
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHẾT ĐUỐI TRẺ EM Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG MEKONG

Đặng Văn Chính, Lê Thế Thự, Ngô Thái Hòe, Phạm Kim Anh, Nguyễn Thúy Ngọc, Võ Hữu Thuận, Nguyễn Thị Lan Hương

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Một quan tâm lớn của nhiều người dân "sống chung với lũ" là chăm sóc trẻ an toàn. Một số thống kê cho thấy rằng chết đuối ở trẻ em là một vấn đề xã hội đang gia tăng trong khi mức độ của vấn đề và nguyên nhân của nó vẫn chưa được rõ. 
Mục tiêu: (1) Xác định kiến thức, thái độ và thực hành ở các cộng đồng ở vung đồng bằng sông Mekong về sự an toàn của trẻ trong mùa lũ và (2) Xác định đặc tính dịch tễ của trẻ chết đuối dưới 10 tuổi. 
Phương pháp: Đây là một cuộc điều tra cắt ngang kết hợp cả hai phương pháp định tính và định lượng, được tiến hành trong hai xã có tỉ lệ chết đuối cao. Các ca chết đuối cũng được điều tra để mô tả các đặc điểm dịch tễ. Mỗi xã chọn ngẫu nhiên 100 hộ gia đình để phỏng vấn dựa trên bảng câu hỏi đã soạn sẵn và một nhóm 15 hộ gia đình được phỏng vấn sâu. Ủy ban phòng chống lụt bão của xã và huyện cũng được phỏng vấn sâu về chết đuối của trẻ và các giải pháp. Số liệu được phân tích trên phần mềm thống kê Epi 2000. 
Kết quả: 71% trẻ chết đuối là dưới 3 tuổi trong đó 65% là bé trai và 35% bé gái. Nguyên nhân phổ biến nhất đưa đến chết đuối ở trẻ là "sự bất cẩn" (81%) trong chăm sóc trẻ và nguyên nhân phổ biến thứ hai la "trẻ bơi mà không có sự giám sát" (7,8%). 74% hộ gia đình có bận tâm lớn nhất là trẻ chết đuối. 
Kết luận: "Sự bất cẩn" trong chăm sóc trẻ là nguyên nhân quan trọng nhất trong chết đuối của trẻ. Kết quả nghiên cứu gợi ý nhận thức của người trưởng thành về các nguy cơ trẻ chết đuối còn thấp và thiếu các biện pháp dự phòng hiệu quả.

ABSTRACT :

Background: A big problem concerned many people "living together with flood" is the safety and care of children. Several local reports show that drowning in children is a matter of growing concern whereas the extent of the problem and its causes remains unclear. 
Objectives: (1) To identify the knowledge, attitude and practice in Mekong delta communities regarding the safety of children during flood, (2) To identify epidemiological characteristics of drowning children under ten years old. 
Methods: It was a cross-sectional survey that combined the qualitative and quantitative methods. The survey was carried out in two communes with high drowning rate. Data of childhood drowning cases in each community were investigated for descriptive epidemiology. In each commune, randomly selected 100 households were interviewed by the prepared KAP questionnaire and a group of 15 households was in-depth- interviewed. Members of Flooding Mitigating Committee of communes and districts were also in-depth interviewed on drowning and its solutions. Data were processed and analyzed on the EPI 2000 software. 
Results: 71% of drowned children were under 3 years old. 65% of them were male and 35 % female. The most common reason led to be drowned was "carelessness" (81%) and the second reason was "swimming without supervision" (7.8%). 74% of the households had the greatest concern about children's drowning. 
Conclusions: Adults'carelessness appears to be the most important cause of childhood drowning. This finding suggests that the adults' perception about their children's drowning risks was low. There is a lack of effectively preventive measures. Ackowlegement: We would like to thank the WHO sponsored this study

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF